Women's March Den Haag

Start: Saturday, January 21, 2017 1:00 PM

End: Saturday, January 21, 2017 3:00 PM

(ENGLISH BELOW)

Loop jij mee op deze historische dag voor vrouwenrechten en gelijkheid?

Op 21 januari (een dag na de aanstelling van Donald Trump als Amerikaanse president) lopen minstens 1 miljoen mensen in een mars voor vrouwenrechten. Wat begon als een mars in Washington is uitgegroeid tot een wereldwijde actie waarbij vrouwen, mannen en kinderen een statement maken tegen ongelijkheid.

In de mars in Den Haag kaarten we expliciet vrouwenrechten aan. Maar de mars is ook voor een samenleving waarin de rechten, veiligheid en gezondheid van alle burgers, ongeacht hun sociale, economische of culturele achtergrond, gerespecteerd worden.

In aanloop naar de Nederlandse verkiezingen in maart laten we een tegengeluid horen, tegen seksisme, racisme, homofobie en LHBT+-discriminatie, inkomens- en kansenongelijkheid, leeftijdsdiscriminatie en andere vormen van discriminatie. En vóór verbinding, handhaving van mensenrechten en eerlijke behandeling hier én in de rest van de wereld. Wij spreken de zorgen uit over groeiende ongelijkheid, toenemende spanningen in de maatschappij en het afnemen van het vertrouwen in elkaar en in de politiek. In de Verenigde Staten is Trump verkozen tot president. Er heerst veel onvrede. Ook in Nederland herkennen we deze onrust. Wij streven naar een samenleving waarbij er naar elkaar geluisterd wordt en iedereen gehoord mag worden. En waarbij Nederland ook internationaal zich blijft inzetten voor gelijke rechten voor iedereen.

Dus, wil jij ook graag de Tweede Kamer uitnodigen zich in te zetten voor een samenleving waarin we elkaar kunnen vertrouwen, waarin we met elkaar in gesprek blijven gaan, waarbij iedereen op een respectvolle manier wordt behandeld hier én in de rest van de wereld? En wil je een historisch moment meemaken? Doe met ons mee!


Programma: Het begint om 13 uur op Malieveld en daarna lopen we langs de Amerikaanse ambassade en weer terug naar Malieveld.

Locatie: Malieveld Den Haag
Tijd: 13-15 uur
--------------------Are you marching with us on this historic day for women’s rights and equality?

On the 21st of January (one day after the appointment of Donald Trump as the President of the United States) at least 1 million people will march for women’s rights. What started as a march in Washington has become a global action where women, men and children make a statement against inequality.

In the march in The Hague we explicitly bring up women’s rights. But the march is also for a society in which the rights, safety and health of all citizens, regardless of their social, economic or cultural background, are being respected.

In anticipation to the Dutch elections in March we will raise our voice against sexism, racism, homophobia and LGBT+-discrimination, inequalities in income and opportunities, age discrimination and other forms of discrimination. We raise our voice for solidarity, the enforcement for human rights and equal treatment. We raise concerns on a growing inequality, rising tensions within society and the decrease of trust in each other and in politics. In the United States, there is much fear and discontent. Many people voted for Trump. In the Netherlands we also have this discontent. We strive for a society in which we listen to each other and in which everyone can be heard.

So, would you also like to invite our House of Representatives to commit to a society in which we can trust each other, in which we can have conversations, and in which everyone is treated respectfully here and in the rest of the world? And do you want to be part of this historic moment? Join us!


Program: It starts a 1pm on Malieveld. Then we will walk towards the American embassy and back to Malieveld.