FFF SE Enskede Årsta Vantör Hägersten-Liljeholmen

Välkommen till Fridays For Future Enskede, Årsta, Vantör, Hägersten-Liljeholmen arbetsgrupp!

NB: Namn ändring plannerat till Fridays for Future Söder om Söder!

'Här är alla välkomna som vill vara en del av miljörörelsen, som vill var en kraft och gemenskap som vill göra sitt bästa för att våra politiker ska agera för att vi ska klara Parisavtalet, för att vi ska ha en värdig framtid på vår enda planet.

Alla behövs!'

Vi är en lokalgrupp inom Fridays For Future Sverige. Vi välkomna alla skön, ras, ålder och så vidare.

Denna lokalgrupp använder Vision Proposal och GDPR Declaration of Understanding som riktlinjer. Vänligen underteckna den för att gå med i lokal gruppen. (Nedan finns språk förbättringsförslag till Visions och GDPR dokumenterna från lokalgruppen och lokalgruppen planer att föreslår det till FFF sverige lokal grupper i slacken.)

Hitta oss:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/fffenskederastavantor

Action Network Lokal Grupp: https://actionnetwork.org/groups/fff-se-enskede-arsta-vantor/

Mötesanteckningar: https://docs.google.com/document/d/18rRJqEox2vpcyaxraVS1iA5wEAiK2EH3A69Mn3cyi7U/edit?usp=sharing

email: soderomsoder@fridaysforfuture.se

Fridays for Future Karta Länk lokalgrupp: https://map.fridaysforfuture.org/map?c=Sweden&d=All%20dates&e=3s_l-zJn&m=2

Fridays for Future GameChanger Länk aktiviteter: https://www.gamechanger.eco/action/geo/25047/


Möten:

Vi har regebunden möten kl 19 eller 17 på fredagar på zoom om vi är inte ute vid Gulmarsplan den fredagen.

Mera infomation:

Förslag på hur man arbetar med ‘separationsbehov’:

Många länder har börjat med demonstrationer varje fredag för framtiden och många ungdomar är med på School Strike 4 Climate och vissa länder har bara en. När det gäller School Strike 4 Climate är människorna för det mesta i skolan" under 18 år. Skolans strejk 4-klimat stöds ofta av Fridays For Future lokal grupp och sina "egna" föräldrar.

Om det vid ett tillfälle uppstår ett behov av att en arbetsgrupp ska ”separeras” efter kön, ras, ålder eller annan anledning är detta tillåtet och det föredras att detta visas i arbetsgruppens namn. Detta för att minska förvirringen för utomstående.

Om en undergrupp anser att de behöver ”separation” är det inte nödvändigtvis diskriminering. Detta kanske fyller ett ”behov”. Och vissa människor kan behöva ha mindre grupper att arbeta med till exempel för att få sin egen röststyrka. Detta är bara diskriminering om de "hindrar" att andra arbeten eller lokala grupper bildas eller arbetar.

Ett exempel på ‘separationsbehov’ kan uppstå då en aktivitet är avsedd för en viss åldersgrupp. Ungdoms ålder uppmuntras att vara 19-29 år. Det finns många namn, t.ex. Youth Strike for Climate stad eller country xxx eller FFF-ungdoms stad eller land xxx. Genom att börja från 19 betyder det också att skolbarn inte utsätts direkt för frågor som kan vara svåra att hantera

Dessa små grupper som behöver separering kan fungera bra, förutsatt att det är diskriminering av t.ex. kön, ras, religion, ålder eller till och med yrke, är begränsad till en undergrupp och utvidgas inte till den större gruppen eller bildandet av parallella grupper.

Proposal for how to work with separation needs: (på engelska)

Many countries have both a Fridays for future and School Strike 4 Climate and some countries have just one. In the case of School Strike 4 Climate the people are clearly in ‘school’, normally under 18. School strikers are often supported by Fridays For Future local groups and their ‘own’ parents.

If a need arises for a work group to be ‘separated’ by sex, race, age, religion or another reason this is allowed and it is preferred that this shows in the name of the work group. This is to reduce confusion for non sub group members.

If a sub group feels they need ‘separation’ then this is not necessarily discrimination. This may be filling a ‘need’. Some people may need to have smaller groups to work with, for example, to gain their own strength of voice. This is only discrimination if they are ‘stopping’ other work groups or other local groups from forming or working.

One example of separation need can be in age ‘youth’. Youth is encouraged to be the age group 19-29 years. There are many names eg FFF youth xxxx, Youth Strike for Climate xxx. Xxx represents a town or country name. Also, starting from 19 means that school children are not directly exposed to issues which can be difficult to cope without the adult support, including their own parents.

These small groups needing separation can work fine, assuming the power of discrimination of eg, sex, race, religion, age or even profession, is limited to a sub group and is not extended to the larger group or the formation of parallel groups.


Referens

Vision Proposal (Code of Conduct)

GDPR Declaration of Understanding (Core Values)

Fridays For Future Enskede Årsta Vantör Hägersten Liljeholmen Mötesanteckningar

Möjligen Ansvar områd

 1. Situationer då vi kan behöva skicka ut information och därmed behöver hantera personuppgifter är, då vi skickar e-mail med påminnelser om händelser eller någon annan anledning.
 2. Kolla om listan på google, petition, kartan och på Action network är i sync., så informationen är uppdaterad på alla plattformar. Då bör man se till så kartan över vart lokalföreningarna finns är relevant.
 3. Det är också viktigt att komma överens om social infrastruktur, Vision, GDPR, hur personuppgifter hos våra medlemmar ska hanteras, och hur konflikthanteringen ska se ut om nu någon sådan situation skulle uppstå.
 4. Skapa en budget för hela verksamheten lokalföreningen har så som lokalkostnader, aktiviteter, mat, resor och så vidare.
 5. Man bör skapa en trygg plats för gruppen att chatta på, för att exempelvis diskutera olika ideer på olika aktiviteter, stämma av läget med varandra.

Rekommenderat ändring till Referenser:

Vision (längre sikt)

Vi ser för oss en säker, rättvis och hållbar värld utan utsläpp av växthusgaser. Vi föreställer oss en mänsklig närvaro på jorden som värderar och är i balans med allt liv på planeten. Vi ser för oss en global klimatrörelse på gräsrotsnivå, med stark lokal autonomi och verktyg att bemöta makt. En rörelse som regelbundet går utanför "business as usual" ger tid att möta, förstå och kräva åtgärder för globala klimatkriser och tillsammans hantera lokala kriser. En rörelse så stor, energisk och inkluderande att beslutsfattare inte har något annat val än att genomföra de systemförändlingar som behövs för en massiv klimatmobilisering.

Respektfull och motståndskraftig kultur

Vi övergår till en respektfull och motståndskraftig kultur. Det är en kultur präglad av respekt och lyssnande, där människor kommer i tid till åtaganden. Där vi hanterar konflikter när de uppstår, använder vi direktkommunikation för att prata om skillnader och problem utan att lägga skuld och skam på varandra. Det är en kultur där vi bejakar sunda gränser genom att försöka att inte tänka på vårt individuella ”ja” och avsäga oss uppgifter när vi inte orkar fullfölja dessa. Det är en sund, motståndskraftig kultur byggd på omtanke och stöd. Vi är alla på samma sida i kampen.

Läs mer om dessa Local Groups Community Platform Code of Conduct Proposal

Förslagshistoria och användning

Varje grupp kan ta ställning för att våra politiker i Sverige som andra länder ska deklarera klimatnödläge, att ursprungsbefolkningen ska respekteras.


Detta dokument är ett förslag. Den har tagits fram av rörelserna för Fridays For Future och Extinction Rebellion och hänvisar för närvarande till dokument från dessa rörelser.

Användbara referenser:

Lausanne Climate Declaration

Local Groups: FridaysforFuture (FFF) Core Values and SaturdaysforFuture (SFF) Core Values

"Everyone is welcome. Everyone is needed." -- Greta Thunberg Sat. 8 Sept. 2018, Stockholm, Sweden.


Code of Conduct English only unfortunately.

Local Groups Community Platform Code of Conduct (CoC) Proposal

‘Everybody is welcome, Everybody is needed!’

This Code of Conduct is one of the many centralized functions, resources, and tools. They are offered as a service, not as a means of establishing hierarchical structure, control, or authority. Participation and use by local groups is entirely voluntary. Feel free to use this document as a basis for your own needs.

As part of the regenerative culture process, local, weekly groups are encouraged to think about a nurturing code of conduct. This document is a living document, questions, comments, or additions may be brought up with the community. It is planned to be trialed with community platforms.


Goal

The goal of the Code of Conduct is to facilitate the rapid development of a healthy, supportive community that can accelerate and sustain long-term pressure on our leaders to achieve systemic action to avoid #ClimateBreakdown and achieve #ClimateJustice.

Summary

 1. Gratitude

 2. Compassion

 3. Respect for others

 4. Personal Integrity

 5. Personal and Community Privacy.

 6. Commitment to Climate Activism.

 7. Inclusion Individuals

 8. Inclusion Groups and Organizations

 9. Nurture Local Autonomy & Regenerative Cultures


Throughout all interactions, please demonstrate and seek to model:

 1. Gratitude

  • Appreciate others for their actions and commitment. Gratitude is an essential motivator to maintain long-term energy and enthusiasm. Threats are useless in a volunteer movement.

  • Respect the level of participation of others. Levels of service will ebb and flow based on personal capacity and circumstances. No one is coerced into or out of taking action. Every contribution is a gift.

  • Celebrate local autonomy as a key element of ‘alliance of the willing.’ 2. Compassion

  • Treat yourself and others with compassion.

  • If you can not live up to the code of conduct, be compassionate with yourself, many of us are also struggling and continuously learning.

  • Contribute as much as you can, on whatever level you can.

  • Take breaks when needed. When possible, inform the community of your break to model self-care for others.

  • Try to be aware of needs and challenges especially associated with religion, race, age, sex, sexual identity and neuroatypical differences.

  • Be patient and tolerant of the emotional journeys and challenges of others. Please be aware, many activists experience climate anxiety.

  • Unexplained lack of participation or expressions of emotions: anger, fear, intolerance,... should trigger concern. Be willing to extend and enable in the community 'compassionate space’ where emotions can be safely expressed.

  • Tensions are common among engaged activists and mistakes will occur. Be kind, patient, and forgiving when things go wrong.

  • Shame and blame are regularly used by our movement to pinpoint the faults in our toxic system, especially towards the media, finance, political institutions, refrain from internal shame or blame.

  • Try to be specific and private with criticism, it shows compassion. General public criticism easily sparks tensions enabling our toxic system to again dominate us.

  • Our toxic system has unashamedly blamed the poor, destitute and the indigeneous for decades.

  • Try to encourage indigenous rights, animal rights and farmers to work together. While, also, being compassionate, when they need to work separately. The embroidered, iron clasp our toxic system has on each of us, will take time to unpick.

  • Try to encourage school strikers, youth and adult climate strikers to work together. While, also, being compassionate, when they need to work separately. Acknowledge their differences and different needs for space. 3. Respect for Others.

  • Be excellent to each other and other groups.

  • Respect all participants, their opinion and their pronoun preference (she/her; he/him; they/them; etc.).

  • Respectfully discuss other movements, organizations, and activists.

  • Choose your words and phrasing with care and concern for others. Do not seek to offend or intimidate.

  • Refrain from personal attacks, accusations, name calling, labeling.

  • Assume benign intent and seek to resolve specific issues one-on-one or in the presence of an objective observer, preferably from a cultural regeneration or conflict resolution team.

  • Broader issues/conflicts within the community should be brought to the attention of cultural regeneration teams.

  • If two groups have different approaches and feel they need to exist separately, central organizers shall encourage this diversity. Trust can build from this respect and acceptance.

  • Sometimes it may be natural for movements like Fridaysforfuture groups to experiment with decentralization and distinct sub groups. One example could be divisions along age lines, (a) a separate School Strike for Climate, (b) a separate post school youth movement ~19 to 29 group, Youth for Climate, and also (c) a general all age Fridaysforfuture.   4. Personal Integrity.

  • Represent your identity truthfully: use your real name in your profile (exceptions are permitted for those who need protection); groups are encouraged to use a name, which identifies their location and focus, if relevant (e.g., Vienna Vegans for Future).

  • Use “I” statements. Speak only for yourself.

  • Interact professionally. Community platform exchanges are intended to be a record of our work process. As such, they may be revised for up to 20 minutes but should not be deleted.

  • Refrain from spamming, swearing.

  • Do not post pornography or violent imagery.

  • Do not randomly add people to the channel without consent. 5. Personal and Community Privacy.

  • Respect the rights of individuals and the community to confidentiality.

  • Accept, abide by the GDPR Declaration of Understanding and each countries’ data privacy laws.

  • Always seek consent before sharing personal details or contact of others (e.g., name, personal email address, phone numbers, websites). Do not share screenshots or information about the Community outside the platform. Screenshots of private exchanges should only be used in controlled platforms to resolve conflict. 6. Commitment to Climate Activism.

  • Be committed to action to avoid Climate and Ecological breakdown.

  • Accept the Local Groups’ Core Values as the founding principles and focus of this platform, the community, and fellow organizers.

  • Keep interactions targeted to Climate and Ecological breakdown to avoid distracting or co-opting the purpose of the platform or the movement. When examining each system of oppression please try to show the relationship to Climate breakdown.

  • Be relatively agenda-free. The platform is not intended to promote personal beliefs, campaigns, professions, projects, etc. or to judge those of others.

 7. Inclusion Individual

  • Seek to break down the systems of oppression and discrimination inherent in our society and ourselves, acknowledge how these may factor into intrapersonal relationships and our work, and aim to create an inclusive healthy community.

  • Value and welcome different experiences, perspectives, and backgrounds. Differences influence relationships, personal interaction, ease of communication and expression,... Wide-ranging opinions, approaches, and ideas enrich and empower the success of our community.

  • Approach discussions with an open mind and any conflict with curiosity. Seek to understand the views and opinions of others. Be open to changing your mind or learning something new.

  • Give others the benefit of the doubt. If misunderstandings, tension or conflict arises, assume benign intent. Provide an opportunity for clarity and resolution.

  • Use Non Violent communication and do not accept or engage in racism, sexism, ageism, discrimination or hate speech.

  • Often it is difficult to work as an activist with no Blaming and Shaming. Firstly, it only applies to human beings and not to companies. We need to call out all institutions, including the media, pension funds, fossil companies.

  • There are also some contexts to examine ridiculous lifestyle choices, eg private jets, above 100 tonne per year, or climate activists flying to save the climate at a COP meeting.

  • The Carbon Footprint reduction programs by British Petroleum and NGO programs to push no plastic, no meat and no cars, creates unhealthy personal guilt.

  • Focusing on necessary individual consumption for people creates personal guilt, especially if they feel they can not change our toxic system.

  • Guilt creates resistance for people to ‘Make their voice heard!’ and we need everybody.

  • Creating personal guilt for people, normally leads to frustrations.

  • Frustrated people often feel unwelcome, and are less likely to actively join the Community. Less voices in activism reduces active individuals in our democracy.

  • Inclusion means diverse people shall have the opportunity to be involved over time. , rather than including everyone in every decision.

  • Trying to include everyone in every decision is impractical, a lot of hard centralised work with many mistakes and also undermines local autonomy.

  • Some sub groups may choose to be exclusive for short periods, eg 3 months decision process which is age centric. This does not negate the work and decisions of others. An age centric group shall not exclude others long term 8. Inclusion Groups and Organizations

  • Over time several groups have started in the same country. For example, a School Strike 4 Climate or Youth for Climate may have started in parallel with an ‘Everybody is welcome’ Fridays for Future group or a Friends of the Earth group. With inclusive respectfulness, these groups shall be able to co exist.

  • An example of respect includes, a first group would like to share or use a photo from a second group. The first group posts a picture as public, wanting the post to be shared. If the second group would like to ‘permanently’ use a photo from the first group, then a request in writing shall be made. Permanently could include using the first group’s picture as part of a banner of the second group. 9. Nurture Local Autonomy & Regenerative Cultures

 • Encourage and value the initiative of other groups and individuals through an ‘alliance of the willing.’ No permission is needed. Ideas are welcome to go forward if there is sufficient interest to support and implement them. Another’s work shall not be hindered, discouraged or stopped unless it is clearly outside of the Local Core Values or the Action Guidelines.

 • Collaboration promotes everyone while competition, undermining, and public criticism weakens the entire movement.  

 • Local groups are autonomous and welcome to develop relevant core values, codes of conduct and decision making processes.

 • Regenerative cultures shall nurture respectful decision-making and positive community interaction.

 • Technology and processes shall enable and follow decentralized social systems, rather than social systems adapting to technology. All groups shall be represented fairly on the technologies.


Community chat platforms, e.g. Slack, are built for Team Chat: synchronous, of-the-moment, presence-privileged, ephemeral conversation and announcements. With thousands of members across the Climate landscape, having moderation that is both quick to respond and to ensure interactions are in keeping with our Regenerative cultures and Local Groups’ Core Values is crucial.

By participating in the community platform you agree to hold yourself accountable to achieving the above guidelines, compassionately assist others with meeting these expectations, and act with the well-being of the individuals, community, and climate movements in mind.


Why have a Code of Conduct?

People in movement’s need guidelines everyone can try to adhere to. This reduces the risk of deliberately hurting others.

Guidelines and principles are useful, but please remember that people can be aggressive when they are hurt etc. Regenerative cultures must include caring for people who get aggressive, and not penalising them for not following 'rules'. Local internal groups can decide in specific contexts whether a person has been too aggressive too many times, and then that person can be kindly told they are not welcome for a limited period, e.g. 3 months. Regenerative cultures should not be about imposing rules, but guidelines are more useful.

When people get upset / aggressive, often it is because they do not feel heard.

LISTENING SKILLS are probably one of the most important things about Regenerative cultures. Regenerative Cultures groups are recommended to be between 3-5 and have a participant bias of non cis men.

Please note, this is an internal policy whereas external social media may exclude ‘trolls’ permanently.

Proposal History

This document has grown out of the Fridays For Future movement and therefore refers to documents from Fridays For Future.

Changes made for clarity:

- date: 2021 0123 Section 3. 'distinct groups' changed to 'distinct sub groups'.

- date: 2021 0123 Section 7. 'Some groups may' to 'Some sub groups may'.

Useful references aligning with the Code of Conduct:

Download Declaration of Understanding and Core Values

FFF USA Community Forum Basic CoC (Code of Conduct)

FridaysForFuture Core Values

FridaysForFuture Core Values discussion update

SaturdaysforFuture Core Values V1

FFF Proposal International Structure

FFF Europe - Strasbourg Declaration

Lausanne Climate Declaration

Local Groups: FridaysforFuture (FFF) Core Values and SaturdaysforFuture (SFF) Core Values


GDPR Declaration of Understanding (Core Values)

Överenskommelse för Tillgång till FridaysForFutures (FFFs) Personlig Data Information General Data Protection Regulation

FridaysForFuture samlar in personlig data från folk som är registrerade runt om i världen. Det är FridaysForFutures ansvar att skydda denna information och försäkra att den används enligt förordningen samt varje medlems samtycke. Innan FridaysForFuture kan ge dig tillgång till personlig datainformation, måste vi vara försäkrade om att du förstår lagstiftningen och att du kommer att respektera och följa den.

Varje medlem som är registrerad har fått ge sitt samtycke för användningen av alla personuppgifter som kan behöva användas i olika situationer. I villkoren finns tre olika användningsområden, lägen som varje person väljer hur man vill att personuppgifter hanteras av organisationen:

- Privat: Varje registrerades personliga data får inte delas med någon utanför FridaysForFuture. Detta måste man ta för givet tills man får kännedom om det finns någon annan överenskommelse.

Media: Varje registrerades personliga data får delas med media och andra organisationer med samma mål och samma dataskyddsregler som FridaysForFuture. Obs, personuppgifter får inte delas eller spridas offentligt på internet.

Offentlig: Varje registrerades personliga data får delas offentligt inklusive på internet.

Den som skriver under är därmed förpliktigad att respektera och följa dessa bestämmelser. Obs, mycket viktigt!!! Att sprida registrerades personliga datainformation utanför det område som registrerade har gett samtycke till, antingen med flit, av misstag eller även genom hackning, är olagligt och brottsligt, vilket kan innebära att organisationen kan behöva betala en sanktionsavgift, böter. Man kan även förvänta sig juridiska konsekvenser från FridaysForFuture. Detta tas på största allvar på grund av den potentiella skada hela klimatrörelsen skullenna lida.


FFF Action Network är trogen samma värdegrund som många lokala FridaysforFuture grupperna.

 1. FFF är en gräsrotsrörelse som ställer upp bakom vetenskapen.

 2. FFF är grundat på fakta, är opartisk och opolitisk.

 3. FFF är solidariskt med särskilt utsatte samhällen.

 4. FFF är decentraliserad och icke hierarkisk.

 5. FFF välkomnar alla. Alla behövs.

 6. FFF tolererar inte diskrimination, mobbning eller trakasserier.

 7. FFF uppmuntrar regelbundet offentliga aktioner.

 8. FFF stödjer brobyggande och samarbete.

 9. FFF prioriterar lokalt deltagande.

 10. FFF vill använda sig av uppmärksamhet och hållbar kultur.

 11. FFF arbetar inte för att skyldigförklara eller för att tilldela skam.

Härmed lovar jag att göra mitt yttersta för att skydda FridaysForFuture personliga datainformation och upprätthålla FridaysForFuture värdegrund. Om jag har anledning att tro att dessa inte upprätthålls, lovar jag att omgående dela mina farhågor med abuse@fridaysforfuture.org

Action Network är ett IT-system baserad i USA.

Användbara referenser:


FridaysForFuture Grundprinciper och basvärderingar

back to top of page

FridaysforFuture [namnet på ort]


Mål

Så snabbt som möjligt bli så stor att vi tvingar makten agera på klimatkollapsen

(#ClimateBreakdown).

Vision för vad FFF kan bli

En rörelse där vi regelbundet träffas, till exempel varje fredag eller lördag, och lämnar ”business som

vanligt” för att kräva åtgärder för vår framtid.

Sammanfattning

1. FFF är en gräsrots klimatrörelse som står upp för vetenskapen.

2. FFF bygger på fakta, inte politik, och är partipolitiskt obunden.

3. FFF är engagerat i solidaritet med dem som drabbas hårdast.

4. FFF är decentraliserat och icke-hierarkiskt och förebygger maktkoncentration.

5. FFF välkomnar alla. Alla behövs.

6. FFF tolererar inte diskriminering, mobbning eller trakasserier.

7. FFF uppmuntrar regelbundna, envisa offentliga aktioner.

8. FFF bygger samarbete, partnerskap och relationer.

9. FFF prioriterar lokalt deltagande.

10. FFF använder medveten och regenerativ kultur.

11. FFF klandrar inte eller skämmer ut någon.

1. FFF är en gräsrots klimatrörelse som står upp för vetenskapen.

Vetenskapen säger att vi måste minska våra koldioxidutsläpp med 45% till slutet av decenniet för att ha 50% chans att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen till 1,5°C. Vi uppmuntrar alla att #UniteBehindTheScience och använda det vetenskapliga samförståndet om klimatkollaps som grund för beslutsfattande. Vårt mål är att öka medvetenheten om klimatkrisen genom offentliga aktioner och att bygga en gräsrotsrörelse så stor att de med makten inte har något annat val än att följa våra krav. Vi är en demokratisk samhällsrörelse där diskussion och konsensus används för beslutsfattande.

2. FFF bygger på fakta, inte politik, och är partipolitiskt obunden.

Vi är partipolitiskt obundna och öppna för alla olika politiskt tänkbara lösningar. Rörelsen ska välkomna politisk debatt baserat på fakta, t.e. IPCC. FFF drivs av vetenskapens konsensus som kräver brådskande åtgärder för att stoppa klimatförstöringen. Vi är inte anslutna till något politiskt parti och stöder inte några politiker, politiska kandidater eller lagstiftning. Alla politiska partier behöver göra mer, ingen gör tillräckligt.

(Vad FFF inte är: Lösningar är inte vårt ansvar. Vi håller oss borta från lösningar och från processen för att bestämma lösningar. En rörelse kan spendera hela sin tid på att diskutera lösningar, och de politiska ledarna står och väntar på en "perfekt lösning" som ändå inte tas på allvar. Ingen klimatminister har någonsin svarat på de förslag som Klimatriksdagen lagt fram 2014 eller 2018. Som vuxna accepterar vi alldeles för lätt på politikernas svar, "Om du inte gillar det, kom med en bättre lösning!". De bad om att bli valda, och sa att de har lösningarna. Nu har de makten men klimatkrisen kräver mer än deras "lösningar", nu behövs djupa, stora och svåra förändringar och politiskt svåra beslut. Om de inte känner att de har makten att göra detta, att den representativa demokratin inte räcker, be då folket om hjälp via Medborgarråd (eller avgå) snarare än att inte göra vad som behövs! Vi är tyvärr för sent ute för att göra det långsamt, små steg i rätt riktning och halvvägs lösningar räcker inte!)

3. FFF är engagerat i solidaritet med dem som drabbas hårdast.

FFF arbetar aktivt för att säkerställa att många röster från marginaliserade och drabbade människor hörs. Dessa röster saknas vanligtvis i våra klimatdebatter. De är särskilt viktiga att ta med eftersom de

- ofta nu och i framtiden påverkas mer än andra;

- har bidragit mindre till orsakerna;

- kanske saknar rösträtt eller står inför orättvisa hinder;

- och representerar ofta folkgrupper som har visat förmåga att upprätthålla hållbara och robusta förhållanden till naturen.

Barn, ung och yngre människor hör till de drabbade, och de har moraliskt rätt att utmana ledarskap och samhälle. Dagens media föredrar att lyfta fram individer, så de unga blir ofta rörelsens ansikte utåt. Därför kan det se ut som att ungdomar leder rörelsen, medan den i själva verket bygger på färdigheter och engagemang från många olika frivilliga som deltar på lika villkor. Eftersom människor är mer benägna att gå med i en rörelse som de kan identifiera sig med, och vi måste engagera så många som möjligt, behöver vi visa ett brett spektrum av röster från rörelsen.

4. FFF är decentraliserat och icke-hierarkiskt och förebygger maktkoncentration.

Vår styrka ligger i våra lokala grupper och i händerna på våra lokala aktivister och arrangörer. Lokala grupper har full autonomi i beslutsfattandet. Vi uppmuntrar lokala grupper att pröva nya idéer och sedan kommunicera, dela erfarenheter och lära andra grupper. Nationella FFF-grupper kan inte fatta beslut på uppdrag av lokala grupper eller säga åt dem vad de ska göra eller inte göra. Vi är en frivilligrörelse, och frivilliga - snarare än utsedda ledare - samordnar och organiserar internt. Beslut på bredare nivå är avsett att återspegla lokala och/eller specialiserade gruppers sammanlagda åsikter i den mån det är möjligt, som vägledning/rekommendation med respekt för lokala eller mer specifika gruppers autonomi. Inom och mellan nationella, regionala och lokala grupper ska det inte finnas någon strukturell hierarki; externa koordinatörer är kommunikatörer mellan olika arbetsgrupper. Vi ska göra vårt bästa för att upprätthålla en platt struktur. Allas beslut är lika värderade och lika viktiga. Det finns inga "officiella" titlar, alla som deltar i aktioner kan själva välja att vara "aktiva i FFF". Vi skapar kollektivt de strukturer vi behöver för att utmana makten. Alla som följer dessa grundprinciper och värderingar kan agera i FFF:s namn. Människor gör vad de kan, och genom att arbeta inom rörelsen bygger de nätverk och förtroende. Detta viktiga attribut för förtroende mellan individer och inom rörelsen byggs upp över tid och genom regelbunden aktion och kommunikation.

Den gemensamma administrationen erbjuder verktyg, tjänster och andra resurser för att hjälpa till att bygga upp rörelsen och främja deltagande. Användningen av dessa tillgångar är helt frivillig.

5. FFF välkomnar alla. Alla behövs.

FFF stöder alla som arbetar för att främja forskningens förslag för att rädda klimatet. Engagemang i lokala eller bredare samhällsgrupper och forum uppmuntras för att främja samarbete och minska isolering men är helt frivilligt. Alla som stöder dessa värden och följer tillämpliga uppförandekoder, oavsett ras, religion, kön, ålder, social/ekonomisk status eller identitet är välkomna att delta i den nationella rörelsen. Ingen ansökningsprocess kommer att användas, och lokala grupper uppmuntras att använda en liknande strategi. Detta innebär att FFF har ingen åldersgräns, och välkomnar människor med alla bakgrunder och kulturer.


6. FFF tolererar inte diskriminering, mobbning eller trakasserier.

FFF har åtagit sig att arbeta mot diskriminering (negativt urval baserat på t.ex. ras, religion, kön. Vi vill verka för att bryta ner de förtryckssystem som ligger i oss själva och vårt samhälle för att skapa ett produktivt utrymme för alla att arbeta och delta i FFF. På samma sätt tolererar FFF inte trakasserier eller mobbning: Att avsiktligt skada, skrämma eller tvinga individer eller

grupper.

7. FFF uppmuntrar regelbundna, envisa offentliga aktioner.

FFF uppmuntrar alla offentliga icke-våldsaktioner som ökar medvetenheten om klimatkrisen. Detta kan omfatta demonstrationer, tyst strejk, digital aktion, bära eller distribuera märken, ge ut broschyrer, etc. Det är viktigt att delta i och främja regelbundna (t.ex. veckovis, månadsvis) och envisa aktioner för att inspirera massivt offentligt stöd för systemförändring som svar på klimatkrisen.

8. FFF bygger samarbete, partnerskap och relationer.

Att skapa samarbete och partnerskap med andra rörelser och organisationer är nyckeln till att främja rörelsens framgång, möjliggöra kunskapsöverföring och identifiera klimatkrisen som en fråga om största angelägenhet i samhället. Vi respekterar och uppmuntrar olika tillvägagångssätt och tekniker utformade för att uppnå en rättvis hållbar framtid. FFF är en samarbetsrörelse som syftar till att komplettera, inte duplicera, andra gruppers och organisationers arbete. Klimatkrisen är vår dominerande fråga. Eftersom vårt sjuka samhälle har många problem, och dessa är inte obetydliga, finns det andra grupper, rörelser och organisationer som prioriterar dessa frågor, t.ex. feminism, rasism, kolonialism.

9. FFF prioriterar lokalt deltagande.

FFF anser att alla deltagare är lika representativa för rörelsens uppriktiga, äkta intresse för en rättvis och hållbar framtid. Lokalt deltagande i media, föreläsningsengagemang och andra evenemang rekommenderas alltid. Att utöka dessa möjligheter stärker och utvidgar också samhälle, integritet och förtroende för rörelsen. Därför avråder FFF från att flyga till t.ex. aktioner

utomlands "för att rädda planeten". Om det inte finns någon lokal person som kan ta uppdraget, eller alternativt transportmedel, är det ofta bättre att avstå från möjligheten.

10. FFF använder medveten och regenerativ kultur.

FFF anser att man bör fremja en kultur som är frisk, elastisk och anpassningsbar är den bästa tekniken för att ta bort oss från det sjuka system som har lett till #ClimateBreakdown.

11. FFF klandrar inte eller skämmer ut någon.

FFF anser att vi alla lever i ett sjukt system, men ingen enskild person har skulden. Vi uppskattar alla ansträngningar för att stödja våra värderingar. Vi undviker bedömning men närmar oss andras åsikter och synpunkter med medkännande nyfikenhet. Ett öppet sinne och vilja att lära utökar vårt eget perspektiv och främjar rörelsen som helhet.

Definitioner:

Offentlig aktion: Alla åtgärder som har potential att ses, upplevas av, och påverka andra. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till: Personlig informationsspridning, digital aktion, tyst strejk; dagliga 11:58 telefonlarm; märkesutdelning; diskussionsmöten; ...

Referens:

FFF Europe - Strasbourg Declaration: https://docs.google.com/document/d/14Fg6g95IvD-6nOttw-gyy1OdfJBA8l7Q5I5s96vPi0g/edit?fbclid=IwAR1lh2WIweXS7kKfBUn2_7CoKQyi-bdddu1_iYg8MLaNJklPnbjWk0csz8g

Lausanne Klimat avtalet: https://drive.google.com/file/d/1Nu8i3BoX7jrdZVeKPQShRycI8j6hvwC0/view

FFF-skolor/städer för framtiden förslag: https://drive.google.com/file/d/13b6t41ko3RZXFoyAZ_3d1RuuWXI8_IV3/view?usp=sharing

Arbetsdokument på FFF: https://drive.google.com/file/d/1sHNOJLh2ZiTtJax947PEsagSIvVnJPuE/view?usp=sharing

Fridays for Future Core Values V3 2020_2_5: https://docs.google.com/document/d/1TQGzH7WSUsVyoMfA5OEgIi_tHN08q0GDgNUnVhwwQY0/edit?usp=sharing

Saturdays for Future Core Values V4: https://docs.google.com/document/d/1UBu7gYhHeqvnL5mhgTngK3hyL875yL9vlc4vBdbLGYs/edit?usp=sharing

Declaration of Understanding for Access to FridaysForFuture's (FFF's) Personal Data for GDPR purposes

Further Links:

Local Groups: FridaysforFuture (FFF) Community Forum Basic Code of Conduct (CoC)


Changes for time and clarity:

From:

Användbara referenser:

Useful references:

Local Groups Community Platform Code of Conduct Proposal

GDPR Declaration of Understanding

To:

Användbara referenser:


Our Actions

Apply To Join