We need Free WiFi!

AT&T

*español abajo* *ang salin sa Tagalog/Filipino ay nasa ibaba*

The pandemic has made it more important than ever to have access to the internet. For many of us seniors and people with disabilities, getting online was already full of challenges, but the lack of affordable internet has made it nearly impossible for us to access information, services, and connections online. We, the members of Senior and Disability Action and our allies, know that internet access is an essential right in this day and age. We refuse to be left behind as the world goes online!

A free, fast, and reliable WiFi connection allows us to:

 • Stay healthy through virtual medical care, medication ordering, and mental health services - a necessity for many of us before the pandemic as well

 • Prevent social isolation by connecting with friends and family

 • Complete essential bills and paperwork quickly and easily

 • Be active in our communities, participating in virtual meetings and civic hearings and making our priorities known to our political representatives

We are calling for AT&T to provide free, fast, and reliable WiFi for all seniors and people with disabilities in San Francisco NOW!

AT&T has profited immensely over the course of the pandemic and that the company can afford to cover the cost of internet for San Francisco seniors and people with disabilities. AT&T's current reduced rate programs do not go nearly far enough. We need utility justice. Making people pay for slow and unreliable internet is not justice: it is time for high-quality Free WiFi!


en espanol:

La pandemia ha hecho que sea más importante que nunca tener acceso a Internet. Para muchos de nosotros, las personas mayores y las personas con discapacidades, conectarse ya estaba lleno de desafíos, pero la falta de una Internet asequible ha hecho que sea casi imposible para nosotros acceder a información, servicios y conexiones en línea. Nosotros, los miembros de Senior & Disability Action y nuestros aliados, sabemos que el acceso a Internet es un derecho esencial en estos tiempos. ¡Nos negamos a quedarnos atrás mientras el mundo se conecta!

Una conexión de Wifi gratuita, rápida y fiable nos permite:

 • Mantenerse saludable a través de la atención médica virtual, el pedido de medicamentos y los servicios de salud mental, una necesidad ya existente para muchos de nosotros también antes de la pandemia.
 • Evitar el aislamiento social conectándose con amigos y familiares
 • Completar facturas y papeleo esenciales de forma rápida y sencilla
 • Estar activos en nuestras comunidades, participar en reuniones virtuales y audiencias cívicas dando a conocer nuestras prioridades a nuestros representantes políticos.

¡Hacemos un llamado a AT&T para que brinde conexión de Wifi gratis, rápida y confiable para todas las personas mayores y discapacitadas en San Francisco YA!

AT&T se ha beneficiado enormemente durante el transcurso de la pandemia y la empresa puede permitirse cubrir el costo de Internet para las personas mayores y con discapacidades de San Francisco. Los programas actuales de tarifas reducidas de AT&T no alcanzan lo suficiente. Necesitamos justicia de utilidad. No es justo hacer que la gente pague por una Internet lenta y poco fiable: ¡es hora de una conexión de Wifi gratuita y de alta calidad!tagalog:

Kailangan natin ang libreng Wifi!
Lalong naging mahalaga ang pag gamit ng internet nang dumating ang pandemic. Sa atin mga seniors at may mga kapansanan, pag pasok lang sa online nahihirapan na. Lalo na kung wala tayong access sa internet, talagang wala na tayong mga inpormasyon, mga serbisyo, at "coneksyon" online. Alam natin, bilang myembro ng Senior and Disability Action at ang amin mga kasama, na ang pag sali o pagpasok sa internet ay isang karapatan ng mamamayan, lalo na ngayong panahon na ito. Hindi namin tatanggapin na iwanan kami habang ang mundo ay nasa online!

Ang libre, mabilis, at matatag na Wifi ay nakakatulong

 • manatili kayong malusog sa pamamagitan ng "internet", pag order ng gamut at serbisyo, kinakailangan na ito sa amin bago pa dumating ang pandemic.
 • Hindi pinababayaan nagiisa ng mga pamilya't kaibigan
 • Yariin tama, mabilis, at madali ang mga pinakamahalagang utang at iba pang papeles
 • Makipag halo at makipag kapwa sa komunidad sa pamamagitan ng mga "virtual meetings", "public hearings", at ipinapahayag ang atin mga kailangan, ibinabalak, o iniisip sa mga opsyal ng bayan.
Ikinakausap namin ang A T and T at humihiling kami ng libreng wifi, mabilis at matatag, para sa lahat ng seniors at mga may kapansanan sa San Francisco NGAYON NA!
Malaki na rin ang napakinabangan ng AT and T sa panahon ng pandemic na ito. Kaya na nilang bayaran ito. Kulang na kulang ang mga programa nila ngayon. Kailangan din ang karapatan sa pag-gamit. Ang pag singil sa mga taong nangangailangan ng tulong ay wala sa karapatan. Panahon na ang libreng matinik, magaling, at matibay na Wifi!Sponsored by

To: AT&T
From: [Your Name]

[ADD TEXT LATER]