Governor DeSantis Issue an Executive Order Now

Unemployment_2_

Governor DeSantis –

Use your power.
Issue an Executive Order.
End the red tape.
Send the Unemployment checks.

Gobernador DeSantis –

Use su poder.
Firme una Orden Ejecutiva.
Ponle fin a la burocracia.
Envie el dinero de unemployment.

Gouvènè Desantis  –

Itilize Pouvwa w.
Pran yon Dekrè Egzekitif.
Kanpe tout Biwokrasi ki pa nesesè.
Voye chèk Reyanbochaj yo.


Sponsored by