Turów

důl Turów

English below.

V souvislosti s obnovením jednání mezi českou a polskou vládou o Turówě je nezbytné vyvíjet tlak na naše vlády.

Čeho můžeme dosáhnout, když spojíme své síly? Jak moc můžeme tlačit na ty, kteří jsou u moci – aby tuto moc využili k dobru, nebo o ni přišli? Koho dalšího můžeme pohnout k účasti, až jim přineseme své příběhy?

Jakmile se podepíšeš, oslov prosím své známe, kteří by mohli tento závazek sami přijmout, a vyzvi je, aby se přidali.

Děkujeme.

Závazek:

Formálně se zavazuji, že se zúčastním akce v Turówě, která se uskuteční v sobotu 15. ledna 2022, případně později.

Naprosto se zavazuji, že po celou dobu akce budu zachovávat nenásilí. Souhlasím s tím, že nebudu podávat žalobu na nikoho z veřejnosti, kdo by kohokoliv z nás napadl.

Chápu význam této akce v kontextu nepředstavitelné hrůzy, která nastane, pokud se klimatická a ekologická krize nebude řešit.

PODEPISUJI TENTO FORMULÁŘ, PROTOŽE JSEM STOPROCENTNĚ ODHODLÁN/A SE AKCE ZÚČASTNIT. V účasti na této akci mi zabrání pouze dramatická životní událost, například smrt blízkého člověka nebo nemoc.


In the lead-up to renewed negotiations between the Czech and the Polish governments about Turów it is essential we exert pressure on our governments.

What can we achieve if we put our power together? How much can we push those in power – to use that power for good, or lose it? Who else can we move to take part if we take our stories back to them?

Once you have signed, please speak to people you know who might make this commitment themselves and invite them to sign up.

Thank you.

Commitment:

I formally pledge to take part in the Turów action which will happen on Saturday, January 15th 2022 or possibly at a later day.
I am absolutely committed to remaining non-violence throughout the action. I agree not to press charges on any member of the public who may assault any one of us.
I understand the importance of this action in the context of the unimaginable horror that will occur if the climate and ecological crisis is not dealt with.
I AM SIGNING THIS FORM BECAUSE I AM 100% COMMITED TO TAKING PART. Only a dramatic life event, such as a loss of a close loved one or illness, will prevent me from taking part in this action.