Malmö bör ställa sig bakom Fossilnedrustningsavtalet!

Klimatförändringarna är den största utmaningen som mänskligheten har stått inför, men inte den första. För 50 år sedan enades världens länder om ett nedrustningsavtal för att förhindra ett kärnvapenkrig. 1968, mitt under Vietnamkriget, skrevs Fördraget mot icke-spridning av kärnvapen i FN. Att stora delar av världen befann sig i kris hindrade inte mänskligheten från att komma överens i en fråga där själva existensen stod på spel.

Den absolut största orsaken till klimatkrisen är fossila bränslen. Kol, olja och fossilgas står idag för cirka 80 % av alla koldioxidutsläpp. Det finns inga alternativa lösningar – för att hantera den kris vi står inför måste vi så snabbt som möjligt fasa ut fossilindustrins hela produktion av olja, kol och gas. Genom ett internationellt bindande avtal om nedrustning och icke-spridning av fossil bränsleproduktion kan vi bromsa klimatkrisen och skapa en rättvis klimatomställning för alla medborgare, arbetare, samhällen och länder.

Tillsammans med en bred svensk och internationell miljörörelse kräver Jordens Vänner att vi drar nytta av de lärdomar som nedrustningsavtalet om kärnvapen gav oss för utveckla ett liknande och kraftfullt fördrag för nedrustning av fossila bränslen.

Avtalet har tre konkreta mål:

1. Icke-spridning: Att all prospektering och nyproduktion av fossila bränslen stoppas omedelbart över hela världen.

2. Nedrustning: Att de länder och företag som nu producerar fossila bränslen stänger ner detta så snart som möjligt. Rika länder med lågt beroende av fossilbränsleintäkter måste stoppa produktionen omedelbart. Fattiga länder med stort beroende behöver mer tid och internationellt stöd. Fossil infrastruktur nedmonteras överallt.

3. Rättvis omställning: Att omställningen genomförs på ett rättvist sätt som tar hänsyn till olika länders förutsättningar, historiska bidrag till klimatkrisen och de människor som drabbas hårdast av både klimatförändringar och nedstängningen av fossilindustrin.

För att sätta press på nationella regeringar att skriva under Icke-spridningsavtalet för kärnvapen förklarade sig många städer under 1970- och 80-talen vara kärnvapenfria zoner (NWFZ). I denna anda uppmuntrar vi nu Malmö att ställa sig bakom Fossilnedrustningsavtalet för att sätta press på Sveriges regering att agera för ett internationellt Fossilnedrustningsavtal. Att ställa sig bakom avtalet är en möjlighet för Malmö att visa verkligt ledarskap i klimatfrågan och agera förebilder för andra kommuner att göra detsamma!

Los Angeles, Sidney och Barcelona har ställt sig bakom initiativet till ett Fossilnedrustningsavtal. Nu har Malmö chans att bli först ut i Sverige!

Skriv brev till politikerna i Malmös kommunstyrelse och uppmana Malmö att ställa sig bakom! Vi har gjort det förr och vi kan göra det igen!

Sponsored by