Restore Merit Admissions for Lowell High School for 2022-23 School Year / 恢复洛威尔高中 2022-23 学年择优录取制度 / Ibalik ang Merit Admission para sa Lowell High School para sa 2022-23 School Year

After the SF Superior Court removed the Lottery Admission for Lowell High School, SFUSD Superintendent Matthews proposed maintaining the process for the 2022-23 school year. Please let SFUSD, Board of Ed, Board of Supervisors and the mayor know, we need to restore merit admission at Lowell NOW! /三藩市高等法院撤销了洛威尔高中的抽签录取制度后,校区的校监却提议在2022-23学年维持抽签录取。请告诉校区、教委、市参事和市长我们需要马上恢复择优录取制度。/ Matapos alisin ng SF Superior Court ang Lottery Admission para sa Lowell High School, iminungkahi ng Superintendente ng SFUSD na si Matthews na panatilihin ang proseso para sa school year na 2022-23. Mangyaring ipaalam sa SFUSD, Board of Ed, Board of Supervisors at sa alkalde, kailangan nating ibalik ang merit admission sa Lowell NGAYON!

1) Enter your first & last names, email and address (cross streets are OK) / 输入你的名和姓、电邮和地址(交界路口即可)/ Ilagay ang iyong pangalan at apelyido, email at address (OK ang mga cross street)

2) Press the red "Start Writing" button / 按红色的 “Start Writing" 键 / Pindutin ang pulang "Start Writing" na buton

3) Scroll to the bottom and press the red "Send Letter" button / 滚到页面下部,按红色的 “Send Letter“ 键 / Mag-scroll sa ibaba at pindutin ang pulang "Send Letter" na buton

Your advocacy and help in spreading the word can save the gem of San Francisco public education / 你的倡导和传播能帮助保存三藩市公立教育的宝石 / Ang iyong adbokasiya at tulong sa pagpapalaganap ng salita ay makakapagligtas ng hiyas ng pampublikong edukasyon sa San Francisco.