#BringHieuHome NOW! #ĐưaHiếuvềnhàngaybâygiờ!

John Tsoukaris, Newark Field Office Director, ICE; and Tony Pham, Acting Director, ICE

As we approach the holiday season, Hieu Huynh continues to be unlawfully and inhumanely detained by ICE in Essex County Correctional Facility, separated from his family and loved ones, including his ill elderly father.

Hieu, a 49 year old refugee from Vietnam, was transferred in May 2020 from local law enforcement to ICE custody as a direct transfer for a conviction from thirty years ago that he’s already served time for. Since May, Hieu has been held at Essex County in Newark, New Jersey where his detention and potential deportation compound the cycle of trauma and separation experienced by him and his family.

Những ngày lễ cuối năm đang đến, nhưng Hiếu Huỳnh tiếp tục bị ICE giam giữ bất hợp pháp và vô nhân đạo tại trại tù tại Essex, bị tách khỏi gia đình và những người thân yêu, bao gồm cả người cha già ốm yếu của anh.

Hiếu, một người tị nạn 49 tuổi từ Việt Nam, đã được chuyển giao trực tiếp vào tháng 5 năm 2020 từ cơ quan thực thi pháp luật địa phương đến trại giam ICE vì một bản án từ ba mươi năm trước mà anh ta đã mãn hạn tù. Kể từ tháng 5, Hiếu bị giam giữ tại Essex ở Newark, New Jersey, nơi anh bị giam giữ và có khả năng bị trục xuất, thêm đau thương vì sự chia ly mà anh và gia đình phải trải qua.

Like many other Southeast Asian refugees, Hieu and his family fled Vietnam in the midst of US military interventions in the country and the region more broadly. After arriving in the US at the age of nine in 1980, Hieu and his family settled in New Jersey which remains their home to this day. Like many other Southeast Asian refugees, Hieu’s family grappled with poverty, isolation, criminalization, and rebuilding a new life in a foreign country. When Hieu was 18, he received a conviction which he now faces detention and imminent deportation for -- even though he already served his time and has been released for twenty years. During the past twenty years, Hieu has worked to rebuild his life, working steadily in nail salons and starting a family. But now he is at risk of losing everything he built for himself and his family because of his detention.

Hieu’s detention represents the culmination of several systemic injustices - poverty, racism, the criminalization of immigrants, and xenophobia. These injustices have put Hieu in situations that led to him being charged and convicted as a young adult, and now separated from his family and loved ones, including his ill elderly father. Hieu’s detention is part of the cycle of violence, displacement, and family separation that Southeast Asian refugees know all too well.

Giống như nhiều người tị nạn Đông Nam Á khác, anh Hiếu và gia đình rời khỏi Việt Nam giữa những can thiệp của Hoa Kỳ ở Việt Nam và các nước lân cận. Sau khi đến Mỹ lúc 9 tuổi vào năm 1980, Hiếu và gia đình định cư tại New Jersey, nhà của họ cho đến bây giờ. Giống như nhiều người tị nạn Đông Nam Á khác, gia đình anh Hiếu phải vật lộn với sự nghèo khó, phân biệt chủng tộc, và việc tội phạm hóa khi họ xây dựng lại cuộc sống mới ở Mỹ. Khi Hiếu 18 tuổi, anh nhận một bản án mà hiện anh phải đối mặt với việc giam giữ và sắp bị trục xuất - mặc dù anh đã mãn hạn tù và đã được trả tự do được hai mươi năm. Trong thời gian này, Hiếu vừa làm lại cuộc đời, vừa đi làm ổn định ở tiệm nail và lập gia đình. Nhưng giờ anh đứng trước nguy cơ mất tất cả những gì anh đã gây dựng cho bản thân và gia đình vì bị giam giữ.

Việc giam giữ Hiếu là đỉnh điểm của sự bất công có hệ thống - tình trạng nghèo đói, phân biệt chủng tộc, tội phạm hóa người nhập cư và bài ngoại. Những bất công này đã đặt Hiếu vào những tình huống dẫn đến việc anh bị buộc tội khi còn là một thanh niên, và giờ đây đã phải xa gia đình và những người thân yêu, trong đó có người cha già bệnh tật. Việc giam giữ Hiếu là một phần của chu kỳ bạo lực, di dời và chia rẽ gia đình mà những người tị nạn Đông Nam Á đều biết quá rõ.

What’s more, the detention of Hieu and 400 other ICE detainees at Essex County constitutes a massive health crisis that is a threat to their health and safety. As the largest detention center in the New York/New Jersey area, Essex County was one of the first detention centers to report positive Covid-19 cases, as the pandemic ravaged detention centers, jails, and prisons across the country and in New Jersey. Yet these brutal conditions are not new; Essex County is notorious for its rampant list of abuses and inhumane conditions that stretch back years and include regular use of solitary confinement, sexual assault, and egregriously inadequate medical care -- all of which are now magnified under the current pandemic.

Hơn nữa, việc giam giữ Hiếu và 400 tù nhân ICE khác tại trại giam Essex tạo một cuộc khủng hoảng sức khỏe lớn đe dọa đến sức khỏe và sự an toàn của họ. Là trung tâm giam giữ lớn nhất trong khu vực New York / New Jersey, Essex là một trong những nhà tù đầu tiên báo cáo các trường hợp Covid-19 dương tính, khi đại dịch tàn phá các trung tâm giam giữ, trại giam và nhà tù trên khắp đất nước và ở New Jersey. Tuy nhiên, những điều kiện tàn bạo này không phải là mới; từ nhiều năm trước, Essex đã nổi tiếng với danh sách tràn lan các vụ lạm dụng và điều kiện vô nhân đạo, bao gồm việc thường xuyên sử dụng biệt giam, tấn công tình dục và cơ sở chăm sóc y tế tồi tệ - tất cả những điều này đều được nhân rộng lên theo đại dịch hiện nay.

Hieu’s detention is unconscionable, based on this threat to his health and safety, and based on the cruel irony that he faces returning to a country that he fled from as a refugee when he was nine. His detention is also in clear violation of the bilateral agreement between the US and Vietnam which prohibits the detention and deportation of Vietnamese refugees who arrived in the US before 1995.

On November 20th, Hieu is scheduled for a meeting with ICE to determine whether he’ll continue to be detained or released. As we approach this critical date, we demand that Hieu be released immediately.  

As Hieu recently said through a phone call from Essex County, “Nobody wants to be in here. I’ll be really grateful if I can get out. I have to start fresh again because of this. I hope you guys can help me in the future to make sure I don’t have to go through this again.”

We demand the release of Hieu Huynh and all persons who are brutally and inhumanely detained at Essex County. We demand an end to this injustice, so that they can be returned and restored to their families and communities.

Sign this petition and share NOW!


Việc giam giữ Hiếu là vô lương tâm bởi vì mối đe dọa đối với sức khỏe và sự an toàn của anh, và bởi vì tình huống trớ trêu tàn nhẫn mà anh phải đối mặt khi trở về một đất nước mà anh đã trốn khỏi khi mới 9 tuổi. Việc Hiếu tiếp tục bị ICE giam giữ không chỉ rơi vào thời hạn 90 ngày yêu cầu xem xét lại việc giam giữ - mà còn vi phạm rõ ràng hiệp định song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cấm giam giữ và trục xuất người tị nạn Việt Nam đến Mỹ trước năm 1995. Vào ngày 20 tháng 11, Hiếu sẽ có một cuộc họp với ICE để xác định xem liệu anh sẽ tiếp tục bị giam giữ hay được thả. Ngày quan trọng này sắp đến, chúng tôi yêu cầu Hiếu được trả tự do ngay lập tức.

Như Hiếu vừa nói qua một cuộc điện thoại từ Essex, “Không ai muốn ở đây cả. Tôi sẽ thực sự biết ơn nếu tôi có thể ra ngoài. Tôi phải bắt đầu lại từ đầu vì điều này. Tôi hy vọng các bạn có thể giúp tôi trong tương lai để đảm bảo rằng tôi không phải trải qua điều này một lần nữa ”.

Chúng tôi yêu cầu trả tự do cho Hiếu Huỳnh và tất cả những người đang bị giam giữ một cách tàn bạo và vô nhân đạo tại Hạt Essex. Chúng tôi yêu cầu chấm dứt sự bất công này, để họ có thể được trả lại cho gia đình và cộng đồng của họ.

Ký tên vào bản kiến nghị này và chia sẻ NGAY BÂY GIỜ!


Petition by
Gravatar
New York, New York

To: John Tsoukaris, Newark Field Office Director, ICE; and Tony Pham, Acting Director, ICE
From: [Your Name]

We demand the release of Hieu Huynh and the 400 immigrants and refugees who are being brutally detained at Essex County Correctional Facility, separated from their families and loved ones.

As a 49 year old refugee from Vietnam, Hieu is in detention and faces imminent deportation. His detention compounds the cycle of violence, trauma, and separation already experienced by his family, who fled Vietnam over forty years ago. Further, Hieu faces deportation for a conviction from when he was a young adult and that he’s already served his time for. This injustice flies in the face of the U.S.’s Constitutionally-established prohibition on double punishment for the same conviction. As a result, Hieu now faces separation again from his family, including separation from his ill elderly father.

What’s more, the notoriously egregious conditions at Essex County pose a massive health and safety crisis for Hieu and the 400 immigrants and refugees who are detained there. As one of the first detention centers to report positive Covid-19 cases, the list of horrifyingly rampant conditions at Essex County - which included severely inadequate medical care - has only been magnified under the current pandemic.

The detention of Hieu and all immigrants and refugees at Essex County is fundamentally brutal and inhumane. We demand that they be released now, so they can be restored to and reunited with their families and communities.