Chcę poprawy warunków pracy w Teleperformance!

Zarząd Teleperformance Polska Sp. z o.o. & TPG Katowice Sp. z o.o.

Dołącz do nas i podpisz petycję do Zarządu Teleperformance Polska i TPG Katowice! Popraw warunki Swojej pracy!


Związek Zawodowy Razem Silniejsi działa od 3 lipca 2020 roku. Od tego momentu wspólnie walczymy o lepsze warunki pracy dla nas wszystkich.
Od 3 miesięcy regularnie spotkamy się z przedstawicielami Pracodawcy, który zgodził się z częścią naszych obserwacji i postulatów. Jednak, pomimo tej zgody, nie wprowadził obiecanych zmian w życie. Już wkrótce kolejne negocjacje, a my chcemy, by Pracodawca dotrzymał słowa i dlatego potrzebujemy Twojego wsparcia TERAZ!

Poprzyj nas. Podpisz tę petycję i dołącz do grona osób odpowiedzialnego za miejsce, w którym pracujesz. To poparcie wzmocni nas w trakcie spotkania oraz udowodni, że osoby pracujące w Teleperformance są świadome odbywających się negocjacji i będą trzymać Pracodawcę za słowo!

Co ważne, Pracodawca nie będzie miał wglądu w dane osób, które nas poparły! Co oznacza, że możesz bezpiecznie się z nami zgodzić i nie obawiać o swoje bezpieczeństwo!


Join us and sign the petition to the Management of Teleperformance Polska and TPG Katowice! Improve your working conditions!

The Trade Union Together Stronger has been active since 3 July 2020. Since then we have been fighting together for better working conditions for all of us.
For 3 months we have regularly met with representatives of the Employer, who agreed with some of our observations and demands. However, despite this agreement, he has not implemented the promised changes. More negotiations are coming soon and we want the Employer to keep his word, which is why we need your support NOW!

Support us. Sign this petition and join the ranks of those responsible for the place where you work. This support will strengthen us in the meeting and prove that those working at Teleperformance are aware of the negotiations taking place and will hold the Employer to their word!

Importantly, the Employer will not have access to the details of the people who have endorsed us! Which means that you can safely agree with us and not fear for your safety!


Sponsored by

To: Zarząd Teleperformance Polska Sp. z o.o. & TPG Katowice Sp. z o.o.
From: [Your Name]

Zarząd Teleperformance Polska Sp. z o.o. oraz TPG Katowice Sp. z o.o.

Jako Pracownik/Pracownica Teleperformance w Polsce, zwracam się do Zarządów obu spółek i ich przedstawicieli o dotrzymanie słowa w kwestiach poruszanych podczas minionych negocjacji.
Żądamy:
‒ rozliczania nadgodzin zgodnie z kodeksem pracy, to znaczy: co każdą minutę, bez konieczności osobnego ewidencjonowania oraz zliczania godzin i minut nadliczbowych;
‒ możliwości wyjścia do toalety ZAWSZE kiedy jest taka potrzeba, niezależnie od wyznaczonych przerw.

Popieram również postulaty Związku Zawodowego Razem Silniejsi i żądam wprowadzenia:
‒ sprawiedliwego systemu premiowania na wszystkich projektach, ustalonego wspólnie ze związkiem zawodowym,
‒ Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w obu spółkach. W 2021 odpis wynosi 1550,26 zł rocznie na każdy etat. Żądam, by środki te były odprowadzane i wydatkowane zgodnie z regulaminem ustalonym w porozumieniu ze Związkiem Zawodowym Razem Silniejsi oraz przeznaczane na wydatki socjalne Pracowników i Pracownic, między innymi na: dodatki urlopowe, bony świąteczne, paczki dla dzieci, itd.

=============================

The Management Board of Teleperformance Polska Sp. z o.o. and TPG Katowice Sp. z o.o.

As an Employee of Teleperformance in Poland, I request the Management Boards of both companies and their representatives to keep their word on the issues raised during the past negotiations. We demand:
‒ overtime to be paid according to the Labour Code, i.e. every minute, without the need for separate recording and counting of overtime hours and minutes;
‒ the possibility to go to the toilet ALWAYS when needed, regardless of designated breaks.

I also support the demands of the Trade Union Together Stronger and demand the introduction of:
‒ a fair bonus system on all projects, agreed upon together with the trade union,
‒ Company Social Benefit Fund in both companies. In 2021, the allowance is 1550.26 per year for each employee. I demand that these funds be drained and spent in accordance with the regulations established in agreement with the Trade Union Together Stronger and allocated to the social expenses of Employees, including but not limited to: holiday allowances, Christmas vouchers, parcels for children, etc.