Installera solpaneler på samtliga byggnader i Göteborgs Stad inom nästa mandatperiod!

Kommunfullmäktige och politikerna i berörda bolagsstyrelser för Göteborgs stadshus AB*

Banner_namni1

I budgeten för Göteborgs stad för år 2017 gavs följande uppdrag till stadens fastighetsbolag: Solceller ska byggas på kommunala fastigheters tak. Uppdraget skulle genomföras år 2017. Ännu har vi inte sett att detta har genomförts helt och hållet då de flesta byggnader saknar solceller på sina tak. Vi vill se att det görs! Vi vill även att beslutet blir mer omfattande: att solceller sätts upp på alla tak men även på väggar där det är är lämplig, och att byggnationen av solceller går fort.

Vi behöver ställa om vår energiproduktion snarast om vi ska nå klimatmålen. Vi vill att Göteborgs Stads politiker visar verkligt ledarskap i klimatfrågan. Därför kräver vi att politikerna nu gör handling av budgetbeslutet helt och hållet och sätter upp solceller på alla byggnader som fastighetsbolagen äger inom den kommande mandatperioden.

Dessa krav ställs i samband med manifestationen Rise for Climate den 8:e september. Alla insamlade namn kommer att lämnas till politikerna i Göteborg i samband med att nya politiker tillsätts en tid efter valet den 9:e september i Sverige.

Initiativtagare till manifestationen den 8:e september och denna namninsamling är gruppen Solcellskapet, med medlemmar ur organisationerna Jordens Vänner och Push Sverige.


Bakgrund:
Vår energianvändning stiger, samtidigt som en stor del av fortfarande kommer från fossil energi. Professor i energi och klimatförändringar vid University of Manchester Kevin Anderson med kollegor har forskat på hur mycket koldioxid vi kan fortsätta släppa ut för att nå klimatavtalet från Paris. De har även beräknat hur denna begränsade koldioxidbudget för världen fördelas på ett rättvist sätt, vilket avtalet kräver. Forskningen visar att vi i Sverige måste minska våra utsläpp med ca 15% per år från och med nu, och ha minskat våra utsläpp med totalt 75% till år 2025. Till år 2035 måste vi vara helt fossilfria för att kunna nå målen. Vi behöver helt enkelt en snabb energiomställning om vi ska nå Parismålen, och vi vill se att Göteborgs stad agerar som ett föredöme för detta – en stad i framkant.

Ser en ut över Göteborg från ovan kan en se att en stor yta täcks av tak. Många av dessa tak är idag död yta; något som behöver vara där men som inte används för annat än skydd. Redan 2017 beslutade kommunfullmäktige i sin budget att dessa tak ska täckas med solceller, men ännu ser vi dem inte! Därför kräver vi att styrelserna i Göteborgs Stadshus AB nu agerar på detta budgetbeslut helt och hållet – sätt upp solpaneler av solceller på alla tak eller annan lämplig plats på fastigheter som staden äger och förvaltar inom fyra år!

Genom att staden gör detta bidrar de till mer lokal, förnyelsebar energi från en tidigare outnyttjad yta. Samtidigt skickar det en tydlig signal som kan inspirera både privatpersoner, företag och andra kommuner att följa efter. Göteborgs stad måste agera snabbt och kraftfullt inom alla sektorer och se över alla möjligheter att snabbt ställa om till 100% förnybart energi  att bekläda byggnaderna i Göteborg med solpaneler är ett konkret steg i rätt riktning.-----

*I Göteborgs Stadshus AB räknas även dess sju underkoncerner (inkluderat deras respektive bolag): Higab (Älvstranden Utveckling AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Göteborgs stads parkering AB), Förvaltnings AB Framtiden (Bostads AB Poseidon, Familjebostäder i Göteborg AB, Gårdstensbostäder AB, Göteborg stads bostads AB, Göteborgs EgnaHems AB,  Störningsjouren i Göteborg AB, Framtiden Byggutveckling AB), Göteborg Energi AB (Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gothnet AB, Ale Fjärrvärme AB, Göteborgs Energi Gasnät AB, Sörred Energi AB, Göteborg Energi Din El AB, Göteborg Energi Backa AB),  Göteborgs spårvägar AB (GS Buss AB, GS Trafikantservice AB), Göteborg hamn AB (Scandinavian Distripoint AB), Göteborg & Co AB (Got Event AB, Liseberg AB, Göteborgs Stadsteater AB) och Business Region Göteborg AB (Lindholmen Science Park AB, Johanneberg Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB, Göteborgs Tekniska College AB, Almi Företagspartner Väst AB).


Sponsrad av

Till: Kommunfullmäktige och politikerna i berörda bolagsstyrelser för Göteborgs stadshus AB*
Från: [Ditt namn]

Jag som skriver under kräver att politiker tar det större ansvar som krävs i klimatfrågan och i energiomställningen. Som en del av det vill jag se att det installeras solpaneler på alla byggnader som ägs gemensamt av göteborgarna i vår stad!