Tell ICE: #FreeTheFamilies

Immigration and Customs Enforcement

On June 26th, a federal judge ordered all children in ICE family jails to be released by July 17 due to the spread of the coronavirus and the horrific conditions they have been subjected to. Sadly, the judge recently extended that deadline by ten days to July 27, so the fight to get these families out of jail continues.

This is an incredible moment for our movement, but the fight isn't over yet. The judge's order does not include parents or other relatives who may be detained. Given that six children and dozens of adults have died in U.S. immigration custody, and that ICE continues to deport people who have tested positive with the coronavirus to countries around the world, we can't trust them to release families or even comply with the judge's order without massive public pressure.

Children don't belong behind bars, period. It’s simple: families belong together. Sign the petition here to demand that ICE comply with the judge's order and release all families—together.


El 26 de junio, un juez federal ordenó que todos los niños sean liberados de las cárceles de familias de ICE antes del 17 de julio debido a la propagación del coronavirus y las terribles condiciones a las que han sido sometidos.

Lamentablemente, la jueza recientemente extendió la fecha límite hasta el 27 de julio, entonces la lucha para liberar estas familias sigue.

Este es un momento increíble para nuestro movimiento, pero la lucha aún no se ha terminado. La orden del juez no incluye a los padres u otros familiares que están detenidos. Dado a que seis niños y docenas de adultos han muerto bajo custodia de inmigración de los Estados Unidos, y que ICE continúa deportando a personas que han tenido resultados positivos con el coronavirus a países de todo el mundo, no confiamos que ellos liberen a las familias o incluso cumplan con el orden del juez sin presión pública masiva.

Los niños no pertenecen detrás de las rejas, punto. Es simple: las familias merecen estar unidas. Firme la petición aquí para exigir que ICE cumpla con la orden del juez y libere a todas las familias, juntas.

Le 26 jen, yon jij federal bay lòd pou libere distans pou 17 Jiyè tout timoun ki nan prizon Imigrasyon Etazini (ICE an angle) etabli pou fanmi. Lòd sa a bay akòz coronavirus la ka p fè ravaj e lan move kondisyon timoun yo ye lan sant detansyon sa yo.

Malerèzman jij la ranvoye dat la pou 27 Jiyè di (10) jou anplis ke dat orijinal la.  Alòs batay pou lague tout fanmi yo avèk timoun yo ap kontinye.

Se yon moman enkwayab pou mouvman nou an, men batay la poko fini. Lòd jij la pa enklu paran oswa lòt moun lan fanmi a ki ka anprizone tou. Etandone ke sis timoun ak dè douzèn granmoun te mouri nan prizon Imigrasyon Etazini, epi ICE ap kontinye depòte moun ki teste pozitif a coronavirus nan peyi atravè lemond, nou pa ka fè yo konfyans pou yo lage fanmi yo, alevwa suiv lòd jij la, san gwo presyon piblik an mas.

Timoun pa dwe nan prizon, pwen bar. Se on bagay senp. Fanmi dwe ret ansanm. Tanpri, siyen petisyon an la a (here) pou ekzije ICE respekte manda jij la bay; e lage tout moun lan fanmi yo – ansanm alawonbadè.


To: Immigration and Customs Enforcement
From: [Your Name]

I am writing to demand you comply with Judge Dolly Gee's order to release all children who have been detained for more than 20 days by July 17th and that all family members and guardians of detained children be released as well with their children. Not ONE child should be separated from their families!

ICE and DHS have separated and abused families for far too long. Thanks to the neglectful practices of immigration authorities, COVID-19 is running rampant in detention centers and several lives have already been lost. The actions of your agency not only endanger families, but also put public health at risk as detention center staff carry the coronavirus home to their communities.

ICE's policies of family separation have gone on for far too long, and compliance with this order must not serve as a pretext to separate families that have already endured the trauma of detention. In May, your agency attempted to coerce detained families into an impossible choice: sign away their rights to their children so they could be let out of jail and be placed with a sponsor, or remain detained indefinitely in jail. ICE must not attempt to force families back into this decision. You must fully comply with Judge Gee's order and unconditionally release all children with their families by July 17.

This crisis demands that we lean into our humanity and dignity as a nation, not abject cruelty. All families must be released together immediately, and that these family jails are permanently shut down. Free families now!

------------------------

Le escribo para exigirle que cumpla con la orden de la jueza Dolly Gee, para poner en libertad a todos los niños que han sido detenidos durante más de 20 días antes del 17 de julio y que todos los familiares y protectores de los niños detenidos sean liberados también con sus hijos. ¡Ni UN niño debe de ser separado de su familia!

ICE y DHS han separado y abusado familias por mucho tiempo. Gracias a las prácticas negligentes de las autoridades de inmigración, COVID-19 está desenfrenado en los centros de detención y ya se han perdido varias vidas. Las acciones de su agencia no solo ponen en peligro a las familias, sino que también ponen en riesgo la salud pública, ya que el personal del centro de detención lleva el coronavirus a sus hogares a sus comunidades.

Las políticas de separación de familias de ICE han estado pasando por tanto tiempo, y el cumplimiento de esta orden no debe de ser usado como pretexto para separar a las familias que ya han sufrido el trauma de la detención. En mayo, su agencia intentó obligar a las familias detenidas a tomar una decisión imposible: firmar sus derechos sobre sus hijos para que pudieran salir de la cárcel y ser colocados con un patrocinador, o permanecer detenidos indefinidamente en la cárcel. ICE no debe intentar obligar a las familias para que tomen esta decisión. Usted debe de cumplir plenamente con la orden del juez Gee y poner en libertad incondicionalmente a todos los niños con sus familias antes del 17 de julio.

Esta crisis exige que nos apoyemos en nuestra humanidad y dignidad como nación, no en una crueldad horrible. Todas las familias deben ser liberadas juntas de inmediato, y que estas cárceles de familia se cierren permanentemente. ¡Liberen a las familias ahora!

------------------------

Map ekri pou mande pou konfòme a lòd Jij Dolly Gee emèt pou lage distans pou 17 Jiyè tout timoun ki fèmen pou plis pase 20 jou. Yo dwe lage paran, tout manm fanmi a ouswa gadyen(èn) responsab ki fèmen lan prizon ak timoun yo tou. Pa sipoze gen PYES timoun ki separe de fanmi li!

ICE ak Depatman Enteryè Etazini (Department of Homeland Security - DHS) gen twòp tan l ap separe e abize fanmi yo. Pratik neglijans otorite imigrasyon yo, rann COVID-19 ap ravaje prizon yo, sant detansyon yo. Plizyè vi gentan pèdi deja. Aksyon biwo ou la non sèlman mete fanmi yo an danje, men aksyon sa a riske sante popilasyon an tou, paske anplwaye sant detansyon yo kapab pote coronavirus la lakay yo, nan kominote yo.

Règleman lwa ICE sou separasyon fanmi yo gen twòp tan deja; epitou konfòmite a lòd sa a pa dwe sèvi kòm pretèks pou separe fanmi ki te deja andure twoma (trauma) nan sant detansyon sa yo. Nan mwa Me a, biwo ou la te eseye fòse fanmi yo fè yon chwa enposib: siyen dwa yo bay pitit yo pou yo ka kite prizon an epi mete yo avèk yon sponsor (timoun nan pral lan men on lòt moun), oubyen rete fèmen lan prizon avi. ICE pa dwe eseye fòse fanmi yo pran desizyon konsa. Ou dwe konfòme ak lòd Jij Gee a pou lage tout timoun ak fanmi yo san kondisyon distans pou 17 Jiyè.

Kriz sa a mande pou nou rantre lan imanite ak diyite nou etan on nasyon, non pa lan mechanste grav e cruel. Nou dwe lage TOUT fanmi yo ansanm, imedyatman; epitou pòt prizon pou lafami sa yo dwe fèmen, pou yo janm ouvè ankò. LIBERE FANMI YO KOUNYE A !