Tell Welsh Government to take urgent action to keep people warm this winter \ Dweud wrth Llywodraeth Cymru i gymryd camau brys i gadw pobl yn gynnes y gaeaf yma.

Welsh Government

Tell Welsh Government to take urgent action to keep people warm this winter.

Sign our petition today.

Read the full briefing here.

The energy crisis is still set to have devastating impacts this winter.

Many of us will go cold, hungry or both, unless something is done. Fast. Fossil fuel prices are expected to remain high for years to come. Welsh homes are some of Europe's leakiest, meaning it costs us more to keep warm each winter. Investing in cheaper renewables and home insulation will make heating our homes more affordable, ease pressure on our pockets, and reduce climate-wrecking emissions. We’re experiencing a cost-of-living crisis, an energy crisis, and a climate emergency at the same time. They are all fuelled by our dependence on expensive oil and gas, and share the same solutions.

Let’s call on the Welsh Government to:

1. Provide emergency support for vulnerable households
2. Implement an ambitious energy efficiency programme
3. Rapidly scale up low-cost renewables
4. Free us from Fossil Fuels

Tell the Welsh Government you want urgent action to keep Wales warm this winter - and for winters to come.

Find out more about the Warm This Winter campaign here.

Sign our petition today.
Dweud wrth Llywodraeth Cymru i gymryd camau brys i gadw pobl yn gynnes y gaeaf yma.

Darllenwch y briff llawn fan hyn.

Mae'r argyfwng ynni yn dal i fod i gael effeithiau dinistriol y gaeaf hwn.

Bydd llawer ohonom yn mynd yn oer, newynog neu'r ddau, oni bai bod rhywbeth yn cael ei wneud. Yn gyflym. Mae disgwyl i brisiau tanwyddau ffosil aros yn uchel am flynyddoedd i ddod. Mae cartrefi Cymru ymhlith y rhai mwyaf gollwng yn Ewrop, sy'n golygu ei bod yn costio mwy i ni gadw'n gynnes bob gaeaf. Bydd buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy rhatach ac insiwleiddio cartrefi yn gwneud gwresogi ein cartrefi’n fwy fforddiadwy, yn lleddfu’r pwysau ar ein pocedi, ac yn lleihau allyriadau sy’n dinistrio’r hinsawdd. Rydym yn profi argyfwng cost-byw, argyfwng ynni, ac argyfwng hinsawdd ar yr un pryd. Maent i gyd yn cael eu hysgogi gan ein dibyniaeth ar olew a nwy drud, ac yn rhannu'r un atebion.

Galwn ar Lywodraeth Cymru i:

1. Ddarparu cymorth brys i aelwydydd bregus
2. Weithredu rhaglen uchelgeisiol effeithlonrwydd ynni
3. Gynyddu ynni adnewyddadwy cost isel yn gyflym
4. Ein rhyddhau ni rhag Tanwydd Ffosil

Lywodraeth Cymru eich bod eisiau camau brys i gadw Cymru’n gynnes y gaeaf yma – ac ar gyfer gaeafau i ddod.

Dysgwch mwy am yr ymgyrch Cynnes y Gaeaf Yma fan hyn.

Llofnodwch ein deiseb heddiw.

Petition by
Clare James
Cardiff, United Kingdom
Sponsored by

To: Welsh Government
From: [Your Name]

Welsh Government:

Please keep Wales warm this winter by:

1. Providing emergency support for vulnerable households
2. Implementing an ambitious energy efficiency programme
3. Rapidly scaling up low-cost renewables
4. Freeing us from Fossil Fuels

1. Darparu cymorth brys i aelwydydd bregus
2. Gweithredu rhaglen uchelgeisiol effeithlonrwydd ynni
3. Cynyddu ynni adnewyddadwy cost isel yn gyflym
4. Rhyddhewch ni rhag Tanwydd Ffosil