FFF SE Upplands-Bro


Välkommen till Fridays for Future Sweden Upplands-Bro arbetsgrupp!

'Alla är välkomna, Alla behövs!'

Om oss:

Vi är en lokalgrupp inom Fridays For Future Sverige. Vi välkomnar alla av kön, raser och ålder osv. Vi jobbar med principen av lokal autonomi för att ta beslut och göra aktion inom våra områden.


Denna lokalgrupp använder Vision Proposal och GDPR Declaration of Understanding som riktlinjer. Vänligen underteckna den för att gå med i lokal gruppen.


Hitta oss:

Facebook:
Action Network Lokal Grupp: https://actionnetwork.org/groups/fff-se-upplands-bro/
Mötesanteckningar:
email: bro@fridaysforfuture.se

Fridays for Future Karta länk lokalgrupp : https://map.fridaysforfuture.org/?e=33RZvcDR

Karta Länk aktiviteter: https://www.gamechanger.eco/action/geo/15962/

Möten:

Vi har regelbundna möten klockan 17 på fredagar med Zoom varannan fredag för FFF
Sveriges lokalgrupper.


Möjligheter till ansvarsområde:

 1. E-mail med påminnelsen om stora och små strejkveckor och annat som vi anser är viktigt.
 2. Kolla att listan på google, petition, kartan och på Action network är i synk.
 3. Att hålla den här sidan uppdaterat
 4. Att hålla kartan uppdaterat.
 5. Posta på social media
 6. Välkomna nya medlemmar.
 7. Att nå ut till alla personer, lokalgrupper och extern klimataktiva grupper inom vårt lokalområde.
 8. Att nå ut till lokal media.
 9. Svara email inom rimliga gränser.
 10. Att komma överens om social infrastruktur, Vision Proposal, Agreements, GDPR, Core Values och Conflict Transformation.
 11. Att skapa en ekonomi för lokalkostnader, typ open collectiv.
 12. Att skapa en trygg plats för lokalgrupp med chattar, exempelvis slack eller något annat och se till att folk förstår social infrastruktur.

Mera infomation:

Förslag på hur man arbetar med 'separationsbehov':

Många länder har både en Fridays for Future och School Strike 4 Climate och vissa länder
har bara en. När det gäller School Strike 4 Climate är människorna tydligt i 'skolan', normalt
under 18. Skolstrejk 4 klimat ofta har en Fridays For Future lokalgrupp brevid och även sina
'egna' föräldrar som stöd. Av natur blir det två nästan totalt skild rörelserna, ett med ålders gräns och den andra för alla.
Om det vid ett tillfälle uppstår ett behov av att en arbetsgrupp ska ”separeras” efter kön, ras,
ålder eller annan anledning är detta tillåtet och det föredras att detta visas i arbetsgruppens
namn. Detta för att minska förvirringen för utomstående.
Om en undergrupp anser att de behöver ”separation” är det inte nödvändigtvis
diskriminering. Detta kanske fyller ett ”behov”? Och vissa människor kan behöva ha mindre
grupper att arbeta med till exempel för att få sin egen röst hörd. Detta är bara diskriminering
om de 'hindrar' andra arbeten eller lokala grupper att bildas eller arbeta.
Ett exempel av 'separationsbehov' kan bli i ålder ”ungdom”. Ungdomar uppmuntras till att
vara i åldersgruppen 19-29 år. Det finns många namn, t.ex. Youth Strike for Climate stad
eller land eller FFF-ungdoms stad eller land. Genom att börja från 19 års ålder
betyder det också att skolbarn inte utsätts direkt för frågor som kan vara svåra att hantera
utan stöd från vuxen och/eller av sina egna föräldrar.

Referens

Vision Proposal (Code of Conduct)

GDPR Declaration of Understanding (Core Values)

__________________________________________________________________________________________________

English Version

Welcome to Fridays for Future Sweden Upplands-Bro Workgroup!

'Everybody is welcome, Everybody is needed!'


About us:

We are a local group within Fridays For Future Sweden.

We welcome all race, sex, sexual identity, profession, age, etc.

We work with the principle of local autonomy to make decisions and take action in our area.


Our Goal

The goal of this work group is to provide a place for people in our area to meet up and learn about the climate. To create political actions together, e.g. meet ups, strikes and demonstrations, both online and offline.


Basic principles

This local group uses Vision Proposal and GDPR Declaration of Understanding as guidelines. Please sign it to join the local group.

Contact email:

Contact Social media:

Facebook group:

Contact Action Network: https://actionnetwork.org/groups/fff-se-upplands-bro/


GameChanger Fridays for Future Map Count link: https://www.gamechanger.eco/action/geo/15962/

Fridays for Future Map link: https://map.fridaysforfuture.org/?e=33RZvcDR

Meetings:


Useful Documents

Vision Proposal (Code of Conduct)

GDPR Declaration of Understanding (Core Values)

Responsibilities may include

 1. Post on social media, both coming events and counting reports.
 2. E-mail with reminder about large, weekly strikes and other things we feel affect our climate.
 3. Reach out to new members and show interest. Offer training and set up buddies and affinity groups.
 4. Reach out to all people, and groups who are climate or non climate who could work with climate.
 5. Keep the Action Network, this, page updated.
 6. Align the list, petitions, map and Action network.
 7. Update the map.
 8. Create an economic system to assist with costs.
 9. Answer social media and emails
 10. Out reach to media.
 11. Create a place to chat, with messenger, slack or mattermost and use the social tools, and agree GDPR, Vision Proposal and Conflict Transformation. This creates a safe place

More infomation:

Proposal for how to work when separation needs occur:

Many countries have both a Fridays for future movement and a School Strike 4 Climate movement. In the case of School Strike 4 Climate the people are clearly in ‘school’, normally under 18. School strike 4 climate, who are normally supported by their ‘own’ parents and often have a Fridays For Future local group to together work with and within.

If there is a need for a work group to be ‘separated’ by sex, sexual identity, race, age or another reason this is allowed and it is preferred that this shows in the name of the work group. This is intended to reduce confusion for outsiders.

Work groups are best sized at 6 people and work poorly beyond 12 people. Therefore if a sub group feels a need for ‘separation’ then this need not be seen as discrimination. As this is filling a potential ‘need’. For example, some people may need to have smaller groups to work with strengthen their own voice. This is only discrimination if they are ‘stopping’ another work or local group from forming or working.

One example of separation need can be in age ‘youth’, often aged from 19-29 years. There are many names e.g. FFF youth town or country or Youth Strike for Climate town or country. Also, by starting from 19 years means that school children are not directly exposed to issues which can be difficult to cope without the support of their own parents and other adults.

Apply To Join