Transparentnost odměňování / Transparency of pay

Po dosažení 1000 podpisů zašleme požadavky ABSL (Association of Business Service Leaders) a velkým firmám, které určují podmínky na trhu. / Once we reach 1,000 signatures, we will send the demands to ABSL (Association of Business Service Leaders) and the

[ENG below]

Za stejnou práci náleží stejná odměna. Zdánlivě samozřejmé prohlášení, které ovšem není zaměstnavateli v České republice ctěno. Pracující jsou znevýhodňováni na základě své loajality, nedostatečné průraznosti při vyjednávání o mzdách, nebo pohlaví. Není nikterak neobvyklé, když nově nastupující pracující obdrží vyšší mzdu než někdo na stejné pozici, kdo je ve firmě už mnoho let.

Nezveřejňování výše mzdy v pracovních inzerátech může vést k zbytečnému absolvování mnoha pohovorů, na jejichž konci se dozvíte, že vás firma není schopna adekvátně zaplatit.

Aby se situace zlepšila požadujeme několik kroků:

 1. Uvádění rozmezí základních mezd do pracovních inzerátů. Směrnice EU zavazuje vládu ČR, aby přijala opatření, které tuto skutečnost bude firmám nařizovat. My ovšem žádáme, aby se to dělalo již nyní. Uvádění základní mzdy do inzerátu pomůže pracujícím sledovat detailněji situaci na trhu a tím i zlepšovat jejich vyjednávací pozici při jednáních o mzdě. Navíc již nemusí nadále docházet k tomu, že noví zaměstnanci a zaměstnankyně budou mít vyšší nástupní mzdy než stávající.

 2. Zřízení žebříčku mezd. Žebříček mezd umožní srovnávání jak v rámci sektoru, tak v každé jednotlivé firmě. Žebříček bude vytvářen Českým statistickým úřadem na základě dat, které by mu byly povinně zasílány společnostmi. Tímto bude zajištěna nezávislost uváděných informací.

 3. Pravidelné posouzení mezd. Každé 2 roky bude docházet příslušným oddělením, například HR, ke kontrole, zda nejsou přílišné rozdíly v odměňování na stejné pozici. Pokud ano, bude třeba sjednat nápravu.

 4. Nepoužívat zbytečně dohody o mlčenlivosti (NDA). V českém legislativním rámci je možno sjednat dohodu o mlčenlivosti, tzv.non-disclosure agreement (NDA), avšak toto ustanovení je platné jen po dobu smlouvy, za jeho překročení není možno udílet pokutu a především není možno bránit svým zaměstnancům a zaměstnankyním, aby se bavili o svých mzdách. NDA nemá sloužit k potírání práv zaměstnanců a zaměstnankyň. Proto apelujeme, aby NDA nebylo do smluv zbytečně přidáváno.

Co mohu dělat jako pracující?

 1. Podepsat petici. Každý podpis se počítá, čím větší bude jejich počet, tím silnější signál vysíláme zaměstnavatelům.
 2. Konverzovat o výši své mzdy s kolegy a kolegyněmi. Přestože firmy občas uvádějí do smluv, že se jedná o zakázanou aktivitu, český legislativní rámec dává zaměstnancům právo hovořit o výši svých mezd, neboť tím je zajišťována nejelementárnější zpětná kontrola, zda zaměstnavatel dodržuje zásadu stejné odměny za stejnou práci. Zaměstnavatel Vás tedy nemůže postihovat za to, že se svými kolegy a kolegyněmi o mzdě hovoříte!
 3. Přidat se do odborů. Ať už na svém pracovišti nebo přímo k nám. Bližší informace o nás naleznete zde (ictunion.cz), včetně dalších událostí, které plánujeme. Síla pracujících je v jejich počtu, jen společně si můžeme vyjednat důstojné podmínky.

Tyto změny by prospěly nejen pracujícím, ale i zaměstnavatelům, příliš vysoká fluktuace pracujících stojí firmy značné náklady, které by místo toho mohly vynakládat na zvýšení mezd. Pokud s našimi požadavky souhlasíte, přiložte prosím podpis pro naši petici. Po dosažení 1000 podpisů zašleme požadavky ABSL (Association of Business Service Leaders) a velkým firmám, které určují podmínky na trhu.

[ENG]

Equal pay for equal work. A seemingly self-evident statement that is not honored by employers in the Czech Republic. Workers are disadvantaged on the basis of their loyalty, lack of leverage in wage negotiations, or gender. It is not unusual for a new worker to receive a higher wage than someone in the same position who has been with the company for many years.

Not disclosing salary levels in job advertisements can lead to unnecessary interviews, at the end of which you will find out that the company is unable to pay you adequately.

To improve the situation, we demand several steps:

 1. To include a range of basic salaries in job advertisements. The EU directive obliges the government to take action and mandate this for companies. However, we ask that this is done now. Including the basic wage in job advertisements helps workers to monitor the market situation in more detail and thus improve their bargaining position in wage negotiations. In addition ,it could help reduce the cases of new employees having higher starting wages than existing employees.

 2. To establish a pay scale. A wage chart allows comparisons both within the industry and within each individual company. This ranking can be produced by the Czech Statistical Office based on data sent to them on a compulsory basis by companies.

 3. To conduct regular salary reviews. Every 2 years, the relevant department of each company checks whether there are excessive differences in remuneration for the same position. If so, it is corrected.

 4. To not use unnecessary non-disclosure agreements. In the Czech legislative framework, it is possible to agree a non-disclosure agreement (NDA), which is valid only with the duration of the contract, violation of it cannot be fined and most importantly it is not possible to prohibit the workers from discussing their wages. Purpose of NDA cannot be persecuting worker rights. Therefore we demand NDA is not added to the contract unnecessarily.

What can I do as a worker?

 1. Sign the petition. Every signature counts, the more signatures, the stronger the message we send to our employers.
 2. Have a conversation about your pay with your colleagues. Although companies sometimes state in contracts that this is a prohibited activity, the Czech legislative framework gives employees the right to talk about their wages, as this provides the most elementary check back on whether the employer is complying with the principle of equal pay for equal work. Therefore, your employer cannot penalize you for discussing your wages with your colleagues!
 3. Join the union. Either in your workplace or join us. You can find more information about us here (ictunion.cz), including other events we are planning. The strength of the workers is in their numbers, only together can we negotiate decent conditions.

These changes would benefit not only workers but also employers, as too high a turnover of workers costs companies considerable money that they could instead spend on wage increases. If you agree with our demands, please sign our petition. Once we reach 1,000 signatures, we will send the demands to ABSL (Association of Business Service Leaders) and the big companies that set the market conditions.

Petition by
ICT odbory / ICT union
Brno, Czech Republic

To: Po dosažení 1000 podpisů zašleme požadavky ABSL (Association of Business Service Leaders) a velkým firmám, které určují podmínky na trhu. / Once we reach 1,000 signatures, we will send the demands to ABSL (Association of Business Service Leaders) and the
From: [Your Name]

[ENG below]

V sektoru ICT chybí transparentnost mzdy!

Aby se situace zlepšila požadujeme několik kroků:

Uvádění rozmezí základních mezd do pracovních inzerátů. Směrnice EU zavazuje vládu ČR, aby přijala opatření, které tuto skutečnost bude firmám nařizovat. My ovšem žádáme, aby se to dělalo již nyní. Uvádění základní mzdy do inzerátu pomůže pracujícím sledovat detailněji situaci na trhu a tím i zlepšovat jejich vyjednávací pozici při jednáních o mzdě. Navíc již nemusí nadále docházet k tomu, že noví zaměstnanci a zaměstnankyně budou mít vyšší nástupní mzdy než stávající.

Zřízení žebříčku mezd. Žebříček mezd umožní srovnávání jak v rámci sektoru, tak v každé jednotlivé firmě. Žebříček bude vytvářen Českým statistickým úřadem na základě dat, které by mu byly povinně zasílány společnostmi. Tímto bude zajištěna nezávislost uváděných informací.

Pravidelné posouzení mezd. Každé 2 roky bude docházet příslušným oddělením, například HR, ke kontrole, zda nejsou přílišné rozdíly v odměňování na stejné pozici. Pokud ano, bude třeba sjednat nápravu.

Nepoužívat zbytečně dohody o mlčenlivosti (NDA). V českém legislativním rámci je možno sjednat dohodu o mlčenlivosti, tzv.non-disclosure agreement (NDA), avšak toto ustanovení je platné jen po dobu smlouvy, za jeho překročení není možno udílet pokutu a především není možno bránit svým zaměstnancům a zaměstnankyním, aby se bavili o svých mzdách. NDA nemá sloužit k potírání práv zaměstnanců a zaměstnankyň. Proto apelujeme, aby NDA nebylo do smluv zbytečně přidáváno.

[ENG]

Transparency of pay is missing in the ICT sector!

To improve the situation, we demand several steps:

To include a range of basic salaries in job advertisements. The EU directive obliges the government to take action and mandate this for companies. However, we ask that this is done now. Including the basic wage in job advertisements helps workers to monitor the market situation in more detail and thus improve their bargaining position in wage negotiations. In addition ,it could help reduce the cases of new employees having higher starting wages than existing employees.

To establish a pay scale. A wage chart allows comparisons both within the industry and within each individual company. This ranking can be produced by the Czech Statistical Office based on data sent to them on a compulsory basis by companies.

To conduct regular salary reviews. Every 2 years, the relevant department of each company checks whether there are excessive differences in remuneration for the same position. If so, it is corrected.

To not use unnecessary non-disclosure agreements. In the Czech legislative framework, it is possible to agree a non-disclosure agreement (NDA), which is valid only with the duration of the contract, violation of it cannot be fined and most importantly it is not possible to prohibit the workers from discussing their wages. Purpose of NDA cannot be persecuting worker rights. Therefore we demand NDA is not added to the contract unnecessarily.