Upprop för klimatnödläge

Till lokala, regionala och nationella myndigheter i Sverige

Klimatförstörelse är ett allvarligt problem både i Sverige och på andra ställen i världen.


De kräver kraftfulla åtgärder på olika fronter och på olika politiska nivåer.

Om man möter dessa utmaningar med lämpliga åtgärdsprogram kommer det att skapa arbetstillfällen, skydda Sveriges naturresurser, främja människors hälsa, minska riskerna för skogsbränder och översvämningar och katastrofer, samt förbättra innevånarnas välbefinnande.

____________________________________________________________________________________________________________
Jag godkänner att FFF Sverige-lokala FFF grupper lagrar och hanterar de bifogade uppgifterna.
Obs. att data är lagrad med actionnetwork.org baserad i USA.

Du kan ladda ner en kopia här och samla in namn! Mata in informationen sedan här på högra sidan!

____________________________________________________________________________________________________________

English (Repeat)
Heading: Call for Climate Emergency Declaration

To Local, Regional and National Agencies in Sweden

Banner Create a Climate Emergency storm

Climate Breakdown is a serious problem both in Sweden and elsewhere in the world.

It requires strong action on different fronts and on different political levels.
Meeting these challenges with appropriate action programs will create jobs, protect Sweden's natural resources, promote human health, reduce the risk of forest fires and floods and disasters, and improve the well-being of residents.
____________________________________________________________________________________________________________
I agree that FFF Sweden-local FFF groups store and handle the attached information. NB. that data is stored with actionnetwork.org based in the USA.
You can download a copy here and collect names! Then enter the information on the right side of this form!To: Till lokala, regionala och nationella myndigheter i Sverige
From: [Your Name]

Vi kräver
- Deklaration av ett klimatnödläge på lokala, regionala och nationella nivåer
- Genomförandet av en stark klimathandlingsplan på lokala, regionala och nationella nivåer
- Klimaträttvisa ska råda: ta ansvar mot de som drabbas mest av klimatändringar, globalt och lokalt
- Sverige ska föra en politik i linje med Parisavtalet