Utred mer utbyggnaden av E22 i Lund och alla vägbyggen innan de kan påbörjas! ​Texten till uppropet finns längst ner. English text below.

Till samtliga politiker i Lunds kommun och i övriga Skåne

[Kraven på uppropet finns längre ner! English translation at the bottom!]Lunds kommun och flera andra myndigheter går, genom att anlägga bl annat en sexfilig motorväg igenom staden, och flera andra  vägbyggen, tvärt emot etablerad vetenskap om vilka åtgärder som leder till attraktiva, socialt, samhällsekonomiskt och folkhälsomässigt hållbara städer och regioner.

Trafikverkets beskrivning av projektet i Lund och övriga Skåne finns här. Mer information finns här om utbyggnaden.


Bakgrundsinformation från FFF gällande E22 finns här och här med källor. Mer argumentation mot och debatt kring utbyggnaden går att läsa på https://breddaintee22.se.

Tack för att du bidrar till kampen för sunda politiska beslut genom att skriva på uppropet! Skriv på uppropet här på högra sidan/högre upp. Eller skriv på papperskopia här och mata in informationen sedan här på högra sidan.  Vill du hjälpa till i kampanjen besök oss sedan här.

To: Till samtliga politiker i Lunds kommun och i övriga Skåne
From: [Your Name]

Vänta med att bredda E22 och ALLA vägbyggen tills nedanstående är utrett! Vi kräver svar av politiker och myndigheter i Skåne främst Lund på

1. Hur påverkas vägbyggens trafikmängderna av
--pandemin nu och på sikt?
--nya kollektivtraffik satsningar som exempelvis Lunds nya spårvägen?
--förslag från Trafikverket på hur trafiken ska minska, t.ex. höjda bränslepriser eller trafikexperternas förslag att sänka hastigheten?

2. Hur ska Parisavtalet uppnås trots utbyggnaden av motorvägar?

3. Har olika kommuner eller Sverige råd med utbyggnaden, givet att pandemin kommer att påverka kommunernas budget under kommande år?

4. Finns det beräkningar av utbyggnadernas inverkan på luftföroreningar, buller och hälsa av alla inte bara de som bor i närheten av motorvägarna?

5. Har beslutsprocessen varit legalt korrekt, med avseende på att hänsyn ska tas till Parisavtalet, Esbokonventionen och Århuskonventionen? Har alla tillämpliga svenska lagar följts, dvs väglagen, klimatlagen, barnkonventionen och miljöbalken?

[English translation]

Wait to widen the freeway systems such as E22 and other roads until the following is investigated! We demand answers from politicians and authorities in Skåne, including Lund:

1. How are traffic volumes affected by
-- the pandemic now and in the long run?
-- public transportation such as Lund's new tramway?
-- suggestions from the Swedish Transport Administration on how to reduce traffic, e.g. increased fuel prices or traffic experts' proposals to lower the speed limit?

2. How will the Paris Agreement be reached despite the motorway expansions?

3. Can local municipalities and Sweden afford an expansion, given that the pandemic will gravely affect municipalities's budget?

4. Are there well-based calculations of the motorway impact on air pollution and noise and health of all not just those living near a motorway?

5. Has the decision-making process been legally correct, with regard to taking into account the Paris Agreement, the Espoo Convention and the Aarhus Convention? Have all applicable Swedish laws been complied with, ie the Roads Act, the Climate Act, the Convention on the Rights of the Child and the Environmental Code?