Utred mer utbyggnaden av E22 i Lund innan den kan påbörjas! ​Texten till uppropet finns längst ner. English text below.

Till samtliga politiker i Lunds kommun och i övriga Skåne

[English translation at the bottom!]Lunds kommun och flera andra myndigheter går, genom att anlägga bl annat en sexfilig motorväg igenom staden, tvärt emot etablerad vetenskap om vilka åtgärder som leder till attraktiva, socialt, samhällsekonomiskt och folkhälsomässigt hållbara städer och regioner.

Bakgrundsinformation från FFF finns här och här med källor. Mer argumentation mot och debatt kring utbyggnaden går att läsa på https://breddaintee22.se. Trafikverket beskrivning av projektet i Lund och övriga Skåne finns här.

Tack för att du bidrar till kampen för sunda politiska beslut genom att skriva på uppropet! Skriv på uppropet här på högra sidan/högre upp. Eller skriv på papperskopia här och mata in informationen sedan här på högra sidan.  Du behöver förstås inte vara medlem i någon grupp. Vill du delta i informationskampanj i Skåne om E22-utbyggnaden i Lund, anmäl dig här.

_____________________________________________________________________________________________________________

By constructing a six-lane motorway through the city and overall E22 expansion in Skåne, the municipality of Lund and other poltical authorities go against established science about the measures that lead to attractive, socially, socio-economically and publicly sustainable cities and region. More arguments against and debate about the expansion can be read at https://breddaintee22.se (in Swedish).

Background information from FFF is found here and here with source links. You can read in greater detail and about the arguments here about the expansion of the E22 here in Swedish, https://breddaintee22.se. The Department of Transportation description of the E22 project in Lund and the rest of Skåne is found here.


Thank you for endorsing sound political decisions by signing the petition! Sign the online petition here on the  right side / higher up. Please sign a paper copy here and then enter the information here on the right side. Or sign the English version here with the qn code.  Of course, you do not have to be a member of any group. If you want to participate in an information campaign in Skåne about the E22 expansion, sign up here.


To: Till samtliga politiker i Lunds kommun och i övriga Skåne
From: [Your Name]

Vänta med att bredda E22 tills nedanstående är utrett! Vi kräver svar av politiker och myndigheter i Skåne främst Lund på

1. Hur påverkas E22 trafikmängderna av
--pandemin nu och på sikt?
--spårvägen som invigs i december?
--förslag från Trafikverket på hur trafiken ska minska, t.ex. höjda bränslepriser eller trafikexperternas förslag att sänka hastigheten?

2. Hur ska Parisavtalet uppnås trots E22 utbyggnaden?

3. Har Lund eller Sverige råd med en utbyggnad, givet att pandemin kommer att påverka Lunds kommuns budget under kommande år?

4. Finns det välbaserade beräkningar av utbyggnadens inverkan på luftföroreningar och buller och hälsa av de som bor i närheten av E22?

5. Har beslutsprocessen varit legalt korrekt, med avseende på att hänsyn ska tas till Parisavtalet, Esbokonventionen och Århuskonventionen? Har alla tillämpliga svenska lagar följts, dvs väglagen, klimatlagen, barnkonventionen och miljöbalken?

[English translation]

Wait to widen the E22 until the following is investigated! We demand answers from politicians and authorities in Skåne, mainly Lund

1. How are E22 traffic volumes affected by
-- the pandemic now and in the long run?
-- the tramway that will be inaugurated in December?
-- suggestions from the Swedish Transport Administration on how to reduce traffic, e.g. increased fuel prices or traffic experts' proposals to lower the speed limit?

2. How will the Paris Agreement be reached despite the E22 expansion?

3. Can Lund or Sweden afford an expansion, given that the pandemic will affect Lund municipality's budget in the coming years?

4. Are there well-based calculations of the development's impact on air pollution and noise and health of those living near the E22?

5. Has the decision-making process been legally correct, with regard to taking into account the Paris Agreement, the Espoo Convention and the Aarhus Convention? Have all applicable Swedish laws been complied with, ie the Roads Act, the Climate Act, the Convention on the Rights of the Child and the Environmental Code?