Trafikverket är på väg att genomföra den dåligt utredda utbyggnaden av E22 i Lund. Skriv gärna på uppropet!

Till samtliga politiker i Lunds kommun och i övriga Skåne

[Kraven på uppropet finns längre ner! English translation at the bottom!]Lunds kommun och flera andra myndigheter går, genom att anlägga bl annat en sexfilig motorväg igenom staden, och flera andra  vägbyggen, tvärt emot etablerad vetenskap om vilka åtgärder som leder till attraktiva, socialt, samhällsekonomiskt och folkhälsomässigt hållbara städer och regioner.

Trafikverkets beskrivning av projektet i Lund och övriga Skåne finns här. Mer information finns här om utbyggnaden.


Bakgrundsinformation från FFF gällande E22 finns här och här med källor. Mer argumentation mot och debatt kring utbyggnaden går att läsa på https://breddaintee22.se.

Tack för att du bidrar till kampen för sunda politiska beslut genom att skriva på uppropet! Skriv på uppropet här på högra sidan/högre upp. Eller skriv på papperskopia här och mata in informationen sedan här på högra sidan.  Vill du hjälpa till i kampanjen besök oss sedan här.

To: Till samtliga politiker i Lunds kommun och i övriga Skåne
From: [Your Name]

Trafikverket är på väg att genomföra den dåligt utredda utbyggnaden av E22 i Lund. Skriv gärna på uppropet!

Vänta med att bredda E22 tills nedanstående är utrett! Vi kräver svar av politiker och myndigheter i Skåne, främst i Lund, på
-Hur påverkas trafikmängderna på E22 av pandemin, den nya spårvägen, eller experternas olika förslag?
-Hur ska Parisavtalet uppnås trots motorvägsutbyggnader?
-Kan inte Lund och Sverige satsa mer på cykelvägar, kollektivtrafik och distansarbete för att minska biltrafiken?
-Är beräkningarna av utbyggnadens inverkan på hälsa, luftföroreningar, och buller hos närboende korrekta? Hur påverkas trafiken på vägnätet?
-Har beslutsprocessen varit legalt korrekt, när hänsyn tas till Parisavtalet, Esbokonventionen och Århuskonventionen? Har alla tillämpliga lagar följts, dvs väglagen, klimatlagen, barnkonventionen och miljöbalken?

[English translation]

The Swedish Department of Transportation is in the process of implementing a poorly researched widening of the E22 in Lund. Please sign our petition:

Stop the widening of the E22 until the following are researched! We request answers from politicians and authorities in Skåne, especially Lund, on:
-How is trafficvolumn effected by the pandemic, the new street car system, and the recommendations of various experts?
-How can the Paris Agreement be fulfilled in spite of motorway expansion?
-Can not Lund and Sweden invest more in bicycle paths, public transportation, and work at home to reduce traffic?
-Are calculations of the widening effects on health, air pollution, noise on those living nearby correct? How will nearby traffic be effected?
-Has the decision making process been legally correct when one considers the Paris Agreement, the Esbo Conventions, and the Århus conventions? Are all applicable laws being complied with, that is to say, highway laws, climate legislation, child laws, and environemntal regulations?